Translation

English
English Polish
Maximum Record Count Change Maksymalna zmiana liczby rekordów
Optional (Auto-Generate RRD List): Do not change RRD List of any Report if Record Count Change is greater than this Number This is to avoid unwanted and disastrous changes on RRD Lists Opcjonalnie (Auto-Generate RRD List): Nie zmieniaj listy RRD żadnego raportu, jeśli zmiana licznika rekordów jest większa niż ta liczba To ma na celu uniknięcie niechcianych i katastrofalnych zmian na listach RRD
Time Zones Strefy czasowe
Enable/disable the use of time zones for data item's configuration and report calculation. In the former case server time has to be set up to GMT/UTC! Włącza/wyłącza stosowanie stref czasowych do konfiguracji pozycji danych i obliczania raportu. W poprzednim przypadku czas serwera musi być ustawiony na GMT/UTC!
Show Local Time Zone Pokaż lokalną strefę czasową
Enable/disable to display server's timezone on the headlines. Włącza/wyłącza wyświetlanie strefy czasowej serwera na nagłówkach nagłówków.
Allow scheduling by Operators Zezwalaj na planowanie przez operatorów
Enable/disable Operator's ability to schedule reports. When disabled, only administrators may change scheduling. Włącz / wyłącz możliwość planowania raportów przez operatora. Po wyłączeniu tylko administratorzy mogą zmieniać harmonogram.
SI-Prefixes Przedrostki SI
Enable/disable the use of correct SI-Prefixes for binary multiples under the terms of <a href='http://www.ieee.org'>IEEE 1541</a> and <a href='http://www.iec.ch/zone/si/si_bytes.htm'>IEC 60027-2</a>. Włącz/wyłącz używanie poprawnych przedrostków SI dla wielokrotności binarnych na warunkach <a href='http://www.ieee.org'>IEEE 1541</a> i <a href='http://www.iec.ch/zone/si/si_bytes.htm'>IEC 60027-2</a>.
Export Settings Eksportuj ustawienia
Filename Format Format nazwy pliku
The name format for the export files created on demand. Format nazwy pliku eksportu utworzonego na żądanie.
Export Header Nagłówek eksportowy
The header description for export files Opis nagłówka plików eksportowych
# Your report header\n# <cacti_version> <reportit_version> # Nagłówek raportu \ n # <cacti_version> <reportit_version>
Auto Archiving Automatyczna archiwizacja
Enabled Włączone
If enabled the result of every scheduled report will be archived automatically Jeśli opcja ta jest włączona, wynik każdego zaplanowanego raportu będzie archiwizowany automatycznie
Cache Life Cycle (in seconds) Cache Life Cyle (w sekundach)
Number of seconds an archived report will be cached without any hit. Liczba sekund zarchiwizowanego raportu zostanie zbuforowany bez trafienia.
Archive Path Ścieżka archiwum
The path to an archive folder where archives have to be stored. Nieobowiązkowe: Ścieżka do folderu archiwum w celu zapisania. W przypadku braku zdefiniowanego podfolderu zostanie użyty "archiwum".
Auto E-Mailing Automatyczna poczta elektroniczna
If enabled scheduled reports can be emailed automatically to a list of recipients.<br> This feature requires a configured version of the 'Settings Plugin'. Jeśli włączone raporty zaplanowane mogą być wysyłane automatycznie do listy odbiorców.<br> Ta funkcja wymaga skonfigurowanej wersji wtyczki "Settings Plugin".
Auto Exporting Automatyczny eksport
If enabled scheduled reports can be exported automatically to a specified folder.<br> Therefore a full structured path architecture will be used:<br> Main Folder -> Template Folder (if defined) or Template ID -> Report ID -> Report Jeśli włączona jest możliwość automatycznego eksportu raportów zaplanowanych do określonego folderu.<br> W związku z tym zostanie użyta pełna ustrukturyzowana architektura ścieżki:<br> Główny folder -> Template Folder (jeśli jest zdefiniowany) lub Template ID -> Report ID -> Report ID -> Report.
The main path to an export folder for saving the exports. Nieobowiązkowe: Główna ścieżka do folderu eksportu w celu zapisania eksportu. W przypadku braku zdefiniowania podfolderu zostanie użyty podfolder "eksport".
ReportIt General Settings Ustawienia ogólne raportów IT
Separate Report View Filter Oddzielny filtr widoku raportu
Enable/disable the use of an individual filter per report. Włącza/wyłącza stosowanie indywidualnego filtra dla każdego raportu.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched \n

Number of \n in translation does not match source

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:461
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 478