Translation

English
English Polish
Last run %s Ostatnio uruchomione
Runtime [s] Czas trwania
Scheduled Zaplanowane
Data Items Pozycje danych
n/a nie dotyczy
Add sources Dodaj źródła
Edit sources Źródło danych Źródło danych
Report has been locked Szablon został tymczasowo zablokowany
No reports Raporty
Not authorised Nie zatwierdzono.
Add Data Items Dodaj pozycje danych
Report Configuration (%s) %s Konfiguracja raportu (%s) %s
No recipients found Nie znaleziono odbiorców.
- Email address of a recipient (or list of names) - - Adres e-mail odbiorcy (lub lista nazwisk) -
[OPTIONAL] - Name of a recipient (or list of names) - FAKULTATYWNIE] - Nazwa odbiorcy (lub lista nazwisk) -
Click 'Continue' to Run the following Report: Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące raporty.
Click 'Continue' to Delete the following Reports: Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące raporty.
Click 'Continue' to duplicate the following Report configurations. You may also change the title format during this operation. Kliknij 'Kontynuuj', aby zduplikować następujące konfiguracje raportów. Podczas tej operacji można również zmienić format tytułu.
Title Format: Format tytułu
<report_title> (1) <report_title> (1)
You must select at least one unlocked, not running, report. Musisz wybrać co najmniej jeden raport.
Data Items [Report: %s %s [%d] Pozycje danych [sprawozdanie: %s %s [%d]
Subhead Podtytuł
Shifttime (from - to) Czas pracy zmianowej (od - do)
Weekdays (from - to) Dni tygodnia (od - do)
RRDs RRD
Does not exist anymore Nie istnieje
Select Wybierz
No data items found Nie znaleziono żadnych pozycji danych
Data Item [edit: %s] Obiekt danych [edytuj: %s]
Select the time zone your following shifttime information will be based on. Wybierz strefę czasową, w oparciu o którą będą wyświetlane następujące informacje o czasie pracy w systemie zmianowym.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
reports.php:1294
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 404