Translation

English
English Vietnamese
Dashboard Bảng điều khiển
Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel' Nhập Tên trang tổng quan và sau đó nhấn 'Lưu' để tiếp tục, nếu không nhấn 'Hủy'
Create New Dashboard Tạo trang tổng quan mới
Monitored Devices Thiết bị được giám sát
All Monitored Devices Tất cả các thiết bị được giám sát
Monitored Devices either Down or Recovering Các thiết bị được giám sát xuống hoặc khôi phục
Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds Các thiết bị được giám sát xuống, khôi phục hoặc với Ngưỡng kích hoạt
Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds Các thiết bị được giám sát xuống, khôi phục hoặc với Ngưỡng vi phạm hoặc kích hoạt
Unknown monitoring status (%s) Trạng thái giám sát không xác định ( %s)
, and All Criticalities và tất cả các chỉ trích
, and of Low Criticality or Higher và có mức độ quan trọng thấp hoặc cao hơn
, and of Medium Criticality or Higher và có mức độ quan trọng trung bình trở lên
, and of High Criticality or Higher và có tính phê phán cao hoặc cao hơn
, and of Mission Critical Status và về tình trạng quan trọng của nhiệm vụ
</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div> </div><div class="center monitorFooterTextBold"> Hãy nhớ trước tiên chọn Thiết bị đủ điều kiện để được Giám sát từ trang Thiết bị! </div>
[ Refresh Again in <i style="padding:0px !important;margin:0px;" id="timer">%d</i> Seconds ] [Làm mới lại sau <i id="timer">% d</i> giây]
Monitor Filter [ Last Refresh: %s ] Bộ lọc màn hình [Làm mới lần cuối: %s]
[ Showing only first 30 Devices ]
Unsaved Chưa được lưu
Layout Bố cục
Status Trạng thái
View Xem
Grouping Nhóm
Refresh Làm mới
Refresh the Device List Làm mới danh sách thiết bị
Save Lưu
Save Filter Settings Lưu cài đặt bộ lọc
New Mới
Save New Dashboard Lưu trang tổng quan mới
Rename Đổi tên
Rename Dashboard Đổi tên Trang tổng quan

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Starting spaces

Source and translation do not both start with same number of spaces

Fix string

Reset

PHP format

Following format strings are missing: %d
Following format strings are extra: % d

Reset

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
monitor.php:443
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 56