Translation

English
English Latvian
Dashboard Informācijas panelis
Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel' Lai turpinātu, ievadiet informācijas paneļa nosaukumu un tad nospiediet 'Saglabāt', pretējā gadījumā nospiediet 'Atcelt'
Create New Dashboard Izveidot jaunu informācijas panelis
Monitored Devices Uzraudzītās ierīces
All Monitored Devices Visas uzraudzītās ierīces
Monitored Devices either Down or Recovering Uzraudzītās ierīces, vai nu nedarbojošas, vai nu atgūstas
Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds Uzraudzītās ierīces, kuras vai nu nedarbojošas, vai nu atgūstas vai ar nostrādājušām robežvērtībām
Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds Uzraudzītās ierīces, kuras vai nu nedarbojošas, vai nu atgūstas, vai ir uzlauztas vai ar nostrādājušām robežvērtībām
Unknown monitoring status (%s) Nezināms uzraudzības statuss (%s)
, and All Criticalities , un visi kritiskie brīži
, and of Low Criticality or Higher , un zemi kritiskie un augstāki brīži
, and of Medium Criticality or Higher , un vidēji kritiskie un augstāki brīži
, and of High Criticality or Higher , un augstu kritiskie un augstāki brīži
, and of Mission Critical Status , un misijai kritiskie stāvokļa brīži
</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div> </div><div class="center monitorFooterTextBold">Atcerieties, ka vispirms ir jāizvēlas ierīces, kuras vēlaties uzraudzīt, Ierīču lapā!</div></div></div>
[ Refresh Again in <i style="padding:0px !important;margin:0px;" id="timer">%d</i> Seconds ] [ Atsvaidzināt vēlreiz pēc <i id="timer">%d</i> sekundēm ]
Monitor Filter [ Last Refresh: %s ] Uzraudzības filtrs [ Pēdējā atsvaidzināšana: %s ]
[ Showing only first 30 Devices ]
Unsaved Nesaglabāts
Layout Izkārtojums
Status Statuss
View Skats
Grouping Grupēšana
Refresh Atsvaidzināt
Refresh the Device List Atsvaidzināt ierīču sarakstu
Save Saglabāt
Save Filter Settings Saglabāt filtra iestatījumus
New Jauns
Save New Dashboard Saglabāt jauno informācijas paneli
Rename Pārdēvēt
Rename Dashboard Pārdēvēt informācijas paneli

Loading…

User avatar None

Source string changed

Cacti / monitorLatvian

6 months ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Latvian
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
monitor.php:443
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
locales/po/lv-LV.po, string 56