Translation

English
English Latvian
Sys Description: Sistēmas apraksts:
Contact: Kontaktinformācija:
Notes: Piezīmes:
Hostname Resursdatora nosaukums
Hostname of device Ierīces resursdatora nosaukums
Description Apraksts
Availability Pieejamība
Length in status Stāvokļa ilguma statuss
Averages Vidējie rādītāji
Warning Brīdinājums
Last Fail Pēdējā kļūme
Admin Administrators
Notes Piezīmes
Devices Ierīces
Description: Apraksts:
Hostname: Resursdatora nosaukums:
Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification Cacti uzraudzības spraudņa ping robežvērtības paziņojums
The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below. Šajā ziņojumā uzskaitītas ierīces, kuras pārsniegušas savas ping latentuma robežas. Jūs saņēmāt šo ziņojumu, jo esat abonējis ierīci Cacti sistēmā, kas atrodas zemāk norādītajā URL.
Cacti Monitoring Site Cacti uzraudzības vietne
You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold. Jūs saņemsiet paziņojumus ik pēc %d minūtēm, ja Ierīce pārsniedz tā robežvērtību.
You will receive notifications every time the Device is above its threshold. Jūs saņemsiet paziņojumus katru reizi, kad Ierīce pārsniedz tā robežvērtību.
The following Devices have breached their Alert Notification Threshold. Sekojošās ierīces ir pārsasniegušas tā trauksmes paziņojuma robežvērtību.
Current Ping Pašreizējais Ping
The following Devices have breached their Warning Notification Threshold. Sekojošās ierīces ir pārsasniegušas tā brīdinājuma paziņojuma robežvērtību.
Any Jebkuru
Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s) Noklikšķiniet 'Turpināt', lai %s uzraudzītu šo(-īs) ierīci(-es)
Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update. Noklikšķiniet 'Turpināt', lai mainītu uzraudzības iestatījumus izvēlētājai(-ām) ierīcei(-ēm). Atcerieties atķeksēt 'Atsvaidzināt šo lauku', lai norādītu, kuras kolonnas atsvaidzināt.
Update this Field Atsvaidzināt šo lauku
Change Monitoring Options Mainīt uzraudzības opcijas
Enable Monitoring Iespējot uzraudzību
Disable Monitoring Atspējot uzraudzību
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/monitor
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core (v1.2.x)
Translated Cacti/core

Loading…

User avatar Coool

Translation changed

Cacti / monitorLatvian

a year ago
User avatar Coool

New translation

Cacti / monitorLatvian

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Latvian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
poller_monitor.php:341
String age
a year ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/lv-LV.po, string 143