Translation

%d Process
12/100
Context English Vietnamese State
Domain Tên miền
MikroTik Viewer Người dùng MikroTik
MikroTik Admin Plugin -> Quản trị viên MikroTik
MikroTik MikroTik
MikroTik General Settings Cài đặt chung MikroTik
MikroTik Poller Enabled Xe đẩy MikroTik đã bật
Check this box, if you want MikroTik polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function. Chọn hộp này, nếu bạn muốn bỏ phiếu MikroTik. Nếu không, pug sẽ không hoạt động.
MikroTik API Polling Enabled Xe đẩy MikroTik đã bật
Check this box, if you want Cacti to poll various settings using the MikroTik API. If for some reason you don't have access to the MikroTik API, uncheck this option. Chọn hộp này, nếu bạn muốn Cacti thăm dò các cài đặt khác nhau bằng API MikroTik. Nếu vì lý do nào đó bạn không có quyền truy cập vào API MikroTik, hãy bỏ chọn tùy chọn này.
Automatically Discover Cacti Devices Tự động khám phá các thiết bị Cacti
Do you wish to automatically scan for and add devices which support the MikroTik MIB from the Cacti host table? Bạn có muốn tự động quét và thêm các thiết bị hỗ trợ MikroTik MIB từ bảng máy chủ Cacti không?
Automatically Purge Devices Tự động thanh lọc thiết bị
Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system? Bạn có muốn tự động lọc các thiết bị đã bị xóa khỏi hệ thống Cacti không?
Maximum Concurrent Collectors Bộ sưu tập đồng thời tối đa
What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time? Số lượng quá trình thu thập đồng thời tối đa mà bạn muốn chạy cùng một lúc là bao nhiêu?
%d Process Quá trình% d
%d Processes % d Quá trình
Auto Discovery Settings Tần số khám phá tự động
Auto Discovery Frequency Tần số khám phá tự động
How often do you want to look for new Cacti Devices? Bạn có thường xuyên muốn tìm kiếm Thiết bị Cacti mới không?
DHCP/DNS/List Settings Cài đặt DHCP / DNS / Danh sách
DHCP Retention Duy trì DHCP
How long would you like to retain DHCP IP registration history? Bạn muốn lưu giữ lịch sử đăng ký IP DHCP trong bao lâu?
DNS Retention Lưu giữ DNS
How long would you like to retain DNS Cache history? Bạn muốn lưu giữ lịch sử DNS Cache trong bao lâu?
Address List Retention Lưu giữ danh sách địa chỉ
How long would you like to retain Address List history? Bạn muốn lưu giữ lịch sử Danh sách Địa chỉ trong bao lâu?
Device Graph Automation Tự động hóa đồ thị thiết bị
Automatically Add New Graphs Tự động thêm đồ thị mới
How often do you want to check for new objects to graph? Tần suất bạn muốn kiểm tra các đối tượng mới vào biểu đồ?
Never Không bao giờ
ComponentTranslation
This translation Needs editing Cacti/mikrotik Quá trình% d
The following string has the same context and source.
Needs editing Cacti/hmib Quá trình% d

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

PHP format

Following format strings are missing: %d
Following format strings are extra: % d

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
php-format
Source string location
setup.php:756
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 172