Translation

English
English Swedish
%d Days <ph id="mtc_1" equiv-text="base64:JWQ="/> Dagar
%d Weeks % d veckor
Not Recorded Inte inspelat
Status: Running, Processes: %d, Progress: %s, LastRuntime: %2.1f Status: Löpande, Processer:% d, Framsteg: %s, LastRuntime:% f
Status: Idle, LastRuntime: %2.1f seconds, Processes: %d processes, Devices: %d, Next Run Time: %s Status: Inaktiv, LastRuntime:% f sekunder, Processer:% d processer, Enheter:% d, Nästa körtid: %s
Disabled Inaktiverad
Scanning Rate: Every %s Skanningsfrekvens: Varje %s
View Interfaces Visa gränssnitt
Not Detected Hittades inte
Sites Webbsidor
Devices Enheter
IP Ranges IP-områden
IP Address IP adress
MAC Address MAC-adress
Interfaces gränssnitt
Dot1x Dot1x
Graphs Grafer
Unknown Okänd
Search Sök
Default Standard
Show Device Details Visa enhetens detaljer
Go Start
Clear Rensa
Export Exportera
Site Webbplats
Any Vilken som helst
SubType SubType
Device Tracking Device: (%s) successfully updated Enhetsspårningsenhet: ( %s) uppdaterad
Import into Device Tracking Database Importera till Enhetsspårningsdatabas
Click 'Continue' to import the following Device to Device Tracking? Please specify additional Device Tracking device options as given below. Klicka på "Fortsätt" för att importera följande enhet till enhetsspårning? Ange ytterligare alternativ för Enhetsspårningsenhet enligt nedan.
We will use these devices SNMP options for the Device Tracking device as well. Vi använder dessa enheter SNMP-alternativ för enhetens enhet för enhetens spårning.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
lib/mactrack_functions.php:3239
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 52