Translation

English
English Swedish
Every %d Minutes Var %d minut
Every %d Hour Varje% d timme
Every %d Hours Varje% d timmar
Every Day Varje dag
%d Month % d månad
%d Months % d månader
%d Year % d år
On Scan Completion På Scan-slutförandet
Every %d Days Varje% d dagar
Every Week Varje vecka
Management Hantering
SNMP Options SNMP-alternativ
Mac Watch Mac Watch
Tracking Tools Spårningsverktyg
Mac Authorizations Mac-auktorisationer
Tracking Utilities Spårningsverktyg
Device Scanning Function Options Enhetssökning Funktionsalternativ
Give this device type a meaningful description. Ge denna typ av enhet en meningsfull beskrivning.
Fill in the name for the vendor of this device type. Fyll i namnet på säljaren av denna enhetstyp.
Choose the type of device. Välj typ av enhet.
System Description Match Systembeskrivning Match
Provide key information to help Device Tracking detect the type of device. The wildcard character is the '%' sign. Ange nyckelinformation för att hjälpa Enhetsspårning upptäcka typen av enhet. Wildcard-tecknet är "%" -tecknet.
Vendor SNMP Object ID Match Säljare SNMP Object ID Match
MAC Address Scanning Function MAC-adressskanning Funktion
The Device Tracking scanning function to call in order to obtain and store port details. The function name is all that is required. The following four parameters are assumed and will always be appended: 'my_function($site, &$device, $lowport, $highport)'. There is no function required for a pure router. Funktionen Enhetsspårningsfunktion för att ringa för att få och lagra portdetaljer. Funktionsnamnet är allt som krävs. Följande fyra parametrar antas och kommer alltid att läggas till: 'my_function ($ site, & $ device, $ lowport, $ highport)'. Det finns ingen funktion som krävs för en ren router.
IP Address Scanning Function IP-adressskanning Funktion
The Device Tracking scanning function specific to Layer3 devices that track IP Addresses. Enhetsspårningsfunktionen som är specifik för Layer3-enheter som spårar IP-adresser.
802.1x Scanning Function 802.1x Skanning Funktion
The Device Tracking scanning function specific to Switches with dot1x enabled. Enhetsspårningsfunktionen som är specifik för växlar med dot1x aktiverad.
Serial Number Base OID Serienummerbas OID
The SNMP OID used to obtain this device types serial number to be stored in the Device Tracking Asset Information table. SNMP OID användes för att få det här serienummer för serienummer som ska lagras i tabellen Device Tracking Asset Information.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:963
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 582