Translation

English
English Bulgarian
%d Days % d дни
%d Weeks % d седмици
Not Recorded Не е записано
Status: Running, Processes: %d, Progress: %s, LastRuntime: %2.1f Състояние: Изпълнение, Процеси:% d, Напредък: %s, Последно време:% f
Status: Idle, LastRuntime: %2.1f seconds, Processes: %d processes, Devices: %d, Next Run Time: %s Статус: неактивен, LastRuntime: %2.1f секунди, Процеси: %d процеси, Устройства: %d, Следващо време на изпълнение: %s
Disabled Изключен
Scanning Rate: Every %s Скорост на сканиране: Всеки %s
View Interfaces Преглед на интерфейси
Not Detected Не е открит
Sites за инжектиране e предната страна на бедрата
Devices Устройства
IP Ranges IP диапазони
IP Address IP Адрес
MAC Address Мак адрес
Interfaces Интерфейси
Dot1x Dot1x
Graphs Графики
Unknown 알려지지 않음
Search Търсене
Default По подразбиране
Show Device Details Показване на подробности за устройството
Go Търси
Clear Изчисти
Export Експортиране
Site Tочка на продажба
Any Всички
SubType подтип
Device Tracking Device: (%s) successfully updated Устройството за проследяване на устройства: ( %s) е актуализирано успешно
Import into Device Tracking Database Импортирайте в базата данни за проследяване на устройства
Click 'Continue' to import the following Device to Device Tracking? Please specify additional Device Tracking device options as given below. Кликнете върху „Напред“, за да импортирате следното устройство за проследяване на устройства? Моля, посочете допълнителни опции за устройството за проследяване на устройства, както са дадени по-долу.
We will use these devices SNMP options for the Device Tracking device as well. Ще използваме и тези SNMP опции за устройството за проследяване на устройства.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
lib/mactrack_functions.php:3239
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 52