Translation

English
English Bulgarian
Maximum Per Device Scan Time: Максимално време за сканиране на устройство:
minutes минути
DNS Configuration Information Информация за конфигурацията на DNS
Reverse DNS Resolution is Обратната DNS резолюция е
Primary DNS Server: Основен DNS сървър:
Secondary DNS Server: Вторичен DNS сървър:
DNS Resolution Timeout: Време за изчакване на DNS:
milliseconds милисекунди
Running Process Summary Резюме на изпълнения процес
The DNS Resolver is Not Running Разделителят DNS не се изпълнява
The DNS Resolver is Running DNS Разделителят се изпълнява
Date Started Дата на започване
Completed Приключена
Waiting Изчакване
Other Друг
Are You Sure? Потвърждение
Are you sure you want to delete all the Port to MAC to IP results from the system? Сигурни ли сте, че искате да изтриете всички резултати от порт към MAC в системата?
Device Tracking Database Results Резултати от базата данни за проследяване на устройства
The following number of records have been removed from the database: %s Следният брой записи бяха премахнати от базата данни: %s
Are you sure you want to delete all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system? Сигурни ли сте, че искате да изтриете всички съвкупни портове за MAC до резултатите от системата от системата?
The following number of records have been removed from the aggergated table: %s Следният брой записи бяха премахнати от обобщената таблица: %s
Are you sure you want to delete and recreate all the Aggregated Port to MAC to IP results from the system? Сигурни ли сте, че искате да изтриете и пресъздадете целия агрегиран порт на MAC до резултатите от IP системата?
The following number of records have been removed from the aggergated table: %s. And %s records will be added. Следният брой записи бяха премахнати от обобщената таблица: %s. Ще бъдат добавени %s записи.
The Device Tracking scanning functions have been purged. They will be recreated once you either edit a device or device type. Функциите за сканиране на устройството са прочистени. Те ще бъдат пресъздадени след като веднъж редактирате устройство или тип устройство.
Cacti Device Tracking System Utilities Устройства за проследяване на устройства на Cacti
Process Status Information Информация за състоянието на процеса
View Device Tracking Process Status Преглед на състоянието на процеса на проследяване на устройството
This option will let you show and set process information associated with the Device Tracking polling process. Тази опция ще ви позволи да показвате и задавате информация за процеса, свързана с процеса на поискване на устройството за проследяване.
Database Administration Администрация на бази данни
Perform Database Maintenance Извършване на поддръжка на база данни
Deletes expired Port to MAC to IP associations from the database. Only records that have expired, based upon your criteria are removed. Изтрива изтеклия порт за MAC към IP асоциациите от базата данни. Премахват се само записи, които са изтекли, въз основа на критериите ви.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/mactrack
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched question mark

Source and translation do not both end with a question mark

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 302