Translation

English
English Latvian
Default Top Processes Noklusējuma labākie procesi
%d Processes %d procesi
Maximum Concurrent Collectors Maksimālais vienlaicīgo savācēju skaits
What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time? Kāds ir maksimālais vienlaicīgo savācēju procesu skaits, ko vēlaties palaist vienā reizē?
%d Process %d process
Host Auto Discovery Frequency Resursdatora automātiskais atklāšanas biežums
Auto Discovery Frequency Automātiskās atklāšanas biežums
How often do you want to look for new Cacti Devices? Cik bieži meklēt jaunas Cacti ierīces?
Host Graph Automation Resursdatora grafika automatizācija
Automatically Add New Graphs Automātiski pievienot jaunus grafikus
How often do you want to check for new objects to graph? Cik bieži vēlaties pārbaudīt, vai ir jauni objekti, ko attēlot?
Never Nekad
%d Hour %d stunda
%d Hours %d stundas
%d Day %d diena
%d Days %d dienas
Host MIB Table Collection Frequencies Resursdatora MIB tabulu ievākšanas biežumi
Running Programs Frequency Darbojošās programmas biežums
How often do you want to scan running software? Cik bieži jūs vēlaties skenēt darbojošās programmas?
Running Programs CPU/Memory Frequency Darbojošās programmas procesors/atmiņa biežums
How often do you want to scan running software for performance data? Cik bieži jūs vēlaties skenēt darbojošās programmas veiktspējas datus?
Installed Software Frequency Uzstādītās programmas biežums
How often do you want to scan for installed software? Cik bieži jūs vēlaties skenēt uzstādītās programmas?
Storage Frequency Krātuves biežums
How often do you want to scan for Storage performance data? Cik bieži jūs vēlaties skenēt krātuves veiktspējas datus?
Device Frequency Ierīces biežums
How often do you want to scan for Device performance data? Cik bieži vēlaties skenēt ierīces veiktspējas datus?
Processor Frequency Procesora biežums
How often do you want to scan for Processor performance data? Cik bieži jūs vēlaties skenēt procesora veiktspējas datus?
%d Minute %d minūte
%d Minutes %d minūtes
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/hmib
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/mikrotik
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/core
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core
Translated Cacti/core (v1.2.x)

Loading…

User avatar Coool

Translation changed

Cacti / hmibLatvian

10 months ago
User avatar Coool

New translation

Cacti / hmibLatvian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Latvian
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
setup.php:473
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/lv-LV.po, string 202