Translation

Map Template Edit
20/170
Context English Vietnamese State
Up Image Lên hình ảnh
Recovering Image Khôi phục hình ảnh
Down Image Hình ảnh xuống
Is AP Là AP
True Đúng
False Sai
Device Template Mẫu thiết bị
Choose the Device Template to base this Map Template type. Chọn Mẫu thiết bị để làm cơ sở cho loại Mẫu bản đồ này.
Select the Image to Show for an Up Device Chọn Hình ảnh để Hiển thị cho Thiết bị Lên
Select the Image to Show for a Recovering Device Chọn hình ảnh để hiển thị cho thiết bị đang khôi phục
Select the Image to Show for a Down Device Chọn hình ảnh để hiển thị cho thiết bị bị hỏng
Access Point Điểm truy cập
Does this Device Template Represent an Access Point. Mẫu thiết bị này có đại diện cho một điểm truy cập không.
No Không
Yes
Map Template Edit Bản đồ Mẫu Chỉnh sửa
Configure Maps Định cấu hình bản đồ
View Maps Xem bản đồ
Map Settings Cài đặt bản đồ
Overlay Inclusion Bao gồm lớp phủ
Disable to plot host only, not included in coverage overlay. Vô hiệu hóa để chỉ máy chủ lưu trữ âm mưu, không được bao gồm trong lớp phủ bảo hiểm.
Latitude Vĩ độ
The devices latitude coordinates Tọa độ vĩ độ của thiết bị
Longitude Kinh độ
The devices longitude coordinates Tọa độ kinh độ của thiết bị
Starting Degree Bằng cấp khởi đầu
Starting degree for directional area between 0-360 Độ bắt đầu cho khu vực định hướng trong khoảng từ 0-360
Stopping Degree Mức độ dừng
Stopping degree for directional area, must be greater than the Starting Degree Mức độ dừng cho khu vực định hướng, phải lớn hơn Mức độ bắt đầu
Specify Radius Chỉ định bán kính
Manually specify radius for Access Point. Set to 0 to determine radius based on grouped devices Chỉ định bán kính cho Access Point theo cách thủ công. Đặt thành 0 để xác định bán kính dựa trên các thiết bị được nhóm

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
gpstemplates.php:182
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 20