Translation

English
English Dutch
Choose the number of Graphs Per Page to display. Kies het aantal weer te geven grafieken per pagina.
Maximum Graphs to Export Maximale grafieken om te exporteren
After this number is reached, an error will be generated, but exporting will continue. Set to 0 for no limit. Nadat dit aantal is bereikt, wordt er een fout gegenereerd, maar het exporteren gaat door. Op 0 zetten voor geen limiet.
Export Location Information Locatie-informatie exporteren
Export Thumbnails Timing exporteren
Check this if you want the export thumbnails mode. Vink dit aan als u wilt dat de standaard grafische weergave in de modus Thumbnail staat.
Clear Directory Exportgids
Check this Checkbox if you wish this Graph Export to clear the final directory before populating. Vink dit selectievakje aan als u wilt dat deze definitie van grafiekuitvoer wordt ingeschakeld.
Export Directory Exportgids
This is the directory, either on the local system or on the remote system, that will contain the exported data. Dit is de directory, hetzij op het lokale systeem, hetzij op het externe systeem, die de geëxporteerde gegevens bevat.
Local Scratch Directory Lokale kraslijst
This is the directory that Cacti will temporarily store output prior to sending to the remote site via the transfer method. The contents of this directory will be deleted after the data is transferred. Dit is de directory die Cacti tijdelijk zal opslaan voordat de output via de overdrachtmethode naar de externe site wordt verzonden. De inhoud van deze directory wordt na de overdracht van de gegevens gewist.
Remote Options Opties op afstand
Sanitize remote directory Afstandsbedieningsdirectory saneren
Check this if you want to delete any existing files in the FTP remote directory. This option is in use only when using the PHP built-in ftp functions. Vink dit aan als u bestaande bestanden in de FTP remote directory wilt verwijderen. Deze optie is alleen in gebruik bij gebruik van de PHP ingebouwde ftp-functies.
Remote Host Verre Gastheer
Denotes the host to send Exported Graphs to. Geeft de host aan waarnaar de geëxporteerde grafieken moeten worden verzonden.
Remote Port Verre Haven
Communication port to use for the export method if non-standard (leave empty for defaults). Communicatiepoort te gebruiken voor de exportmethode als deze niet standaard is (laat leeg voor standaardinstellingen).
Use passive mode Gebruik passieve modus
Check this if you want to connect in passive mode to the FTP server. Controleer dit als u in passieve modus verbinding wilt maken met de FTP-server.
User Gebruiker
Account to logon on the remote server (leave empty for defaults). Account om in te loggen op de externe server (laat leeg voor standaardinstellingen).
Password Wachtwoord
Password for the remote ftp account (leave empty for blank). Wachtwoord voor het externe ftp-account (laat leeg voor leeg voor blanco).
Private Key Path Prive sleutelpad
For SCP and RSYNC, enter the Private Key path if required. Voor SCP en RSYNC voert u, indien nodig, het pad van de privésleutel in.
Exported Cacti Graph Pages Uitgevoerde cactusgrafiekpagina's
(Edit) (Wijzig)
Actions Acties

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:543
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 192