Translation

English
English Vietnamese
Listener Người nghe
The Listener to use for the Filter. Trình nghe để sử dụng cho Bộ lọc.
Presets Đặt trước
If this Filter is based upon a pre-defined Timespan, select it here. Nếu Bộ lọc này dựa trên Khoảng thời gian được xác định trước, hãy chọn nó ở đây.
Detailed Filter Criteria Tiêu chí bộ lọc chi tiết
Report Type Loại báo cáo
The Report Type to use by default for this Filter when creating a Report. Loại Báo cáo để sử dụng theo mặc định cho Bộ lọc này khi tạo Báo cáo.
Printed Đã in
Statistical Thống kê
Statistical Report Báo cáo thống kê
The Display Report Type to use by default for this Filter when creating a Report. Loại Báo cáo Hiển thị để sử dụng theo mặc định cho Bộ lọc này khi tạo Báo cáo.
Printed Report Báo cáo in
The Printed Report Type to use by default for this Filter when creating a Printed Report. Loại Báo cáo In để sử dụng theo mặc định cho Bộ lọc này khi tạo Báo cáo In.
Range Rules Quản lý lịch
Constrain the Filter Data by these time filter rules. Ràng buộc Dữ liệu Bộ lọc theo các quy tắc lọc thời gian này.
Resolve IP's Giải quyết các địa chỉ:
Resolve IP Addresses to Domain Names. Giải quyết các địa chỉ:
Yes
No Không
Sort Field Trường sắp xếp:
The default Sort Field for the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports. Trường Sắp xếp mặc định cho Bộ lọc. Cài đặt này sẽ được áp dụng cho bất kỳ Báo cáo đã Lập biểu nào.
Maximum Rows Hàng tối đa
The Maximum Rows to provide in the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports. Các hàng tối đa cần cung cấp trong Bộ lọc. Cài đặt này sẽ được áp dụng cho bất kỳ Báo cáo đã Lập biểu nào.
Minimum Bytes Byte tối thiểu:
The Minimum Total Bytes to consider for the Filter. Any flow totals that are less than this many bytes will be ignored. Tổng số byte tối thiểu cần xem xét cho Bộ lọc. Bất kỳ tổng luồng nào nhỏ hơn nhiều byte này sẽ bị bỏ qua.
Protocol Filters Giao thức
Protocols Giao thức
Select the Specific Protocol for the Filter. Chọn Giao thức cụ thể cho Bộ lọc.
TCP Flags TCP Flags
The TCP Flags to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TCP Flags Cờ TCP để tìm kiếm trong Bộ lọc. Đây có thể là danh sách các Cờ TCP được phân tách bằng dấu phẩy
TOS Fields Lĩnh vực ĐKDV

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
arrays.php:431
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 83