Translation

English
English Vietnamese
Filter on the select Source Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Ports. Lọc trên các Cổng nguồn được chọn cho trong Bộ lọc. Đây có thể là danh sách Cổng nguồn được phân tách bằng dấu phẩy.
Source Interface Giao diện nguồn
Filter on the select Source Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source Interfaces Lọc trên Giao diện nguồn được chọn cho trong Bộ lọc. Đây có thể là danh sách các Giao diện Nguồn được phân tách bằng dấu phẩy
Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Source AS's Lọc trên AS đích được chọn cho trong Bộ lọc. Đây có thể là danh sách được phân tách bằng dấu phẩy của Nguồn AS
Filter on the select Destination IP for in the Filter. This can be a comma delimited list of IPv4 or IPv6 addresses, or a comma delimited list of IPv4 or IPv6 address ranges in CIDR format (eg. 192.168.1.0/24). Lọc trên IP đích đã chọn cho trong Bộ lọc. Đây có thể là danh sách các địa chỉ IPv4 hoặc IPv6 được phân tách bằng dấu phẩy hoặc danh sách các dải địa chỉ IPv4 hoặc IPv6 được phân tách bằng dấu phẩy ở định dạng CIDR (ví dụ: 192.168.1.0/24).
Dest Ports Cổng Dest
Filter on the select Destination Ports for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Ports. Lọc trên các Cổng đích đã chọn trong Bộ lọc. Đây có thể là danh sách các Cổng Đích được phân tách bằng dấu phẩy.
Dest Interface Giao diện Dest
Filter on the select Destination Interface for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation Interfaces. Lọc trên Giao diện đích được chọn cho trong Bộ lọc. Đây có thể là danh sách được phân cách bằng dấu phẩy của các Giao diện điểm đến.
Dest AS Dest AS
Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation AS's Lọc trên AS đích được chọn cho trong Bộ lọc. Đây có thể là danh sách được phân tách bằng dấu phẩy của đích AS's
Delete Xóa
Device Name Tên thiết bị
Name of the device to be displayed. Tên của thiết bị sẽ được hiển thị.
Collection Method Bộ sưu tập Medhod
There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server. Có hai phương pháp thu thập hỗ trợ, phương pháp thứ nhất sử dụng các mã nhị phân luồng công cụ kế thừa và phương pháp thứ hai tận dụng máy chủ luồng luồng dựa trên PHP của riêng Cacti.
Allowed Host Máy chủ được phép
IP Address of the device that is allowed to send to this flow collector. Leave as 0 for any host. Địa chỉ IP của thiết bị được phép gửi đến bộ thu lưu lượng này. Để lại là 0 cho bất kỳ máy chủ lưu trữ.
Port this collector will listen on. Cổng nhà sưu tập này sẽ lắng nghe.
Click 'Continue' to delete the following Net-Flow Listeners. After which, you will need to restart your Flow-Capture Service. Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Trình nghe Net-Flow sau đây. Sau đó, bạn sẽ cần khởi động lại Dịch vụ thu thập lưu lượng.
Also, remember to remove any leftover files from your Net-Flow Capture location. Ngoài ra, hãy nhớ xóa mọi tệp còn sót lại khỏi vị trí Net-Flow Capture của bạn.
You must select at least one device. Bạn phải chọn ít nhất một thiết bị.
Continue Tiếp tục
Cancel Hủy
Device [edit: %s] Thiết bị [chỉnh sửa: %s]
Device [new] Thiết bị [mới]
FlowView Listeners Trình nghe FlowView
Search Tìm kiếm
Go Đi
Set/Refresh Filters Đặt / Làm mới Bộ lọc
Clear Xóa

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Consecutive duplicated words

Text contains the same word twice in a row: luồng

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
flowview_devices.php:45
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 117