Translation

English
English Swedish
The Listener to use for the Filter. Lyssnaren som ska användas för filtret.
Presets Förval
If this Filter is based upon a pre-defined Timespan, select it here. Om detta filter är baserat på en fördefinierad tidsperiod, välj det här.
Detailed Filter Criteria Detaljerade filterkriterier
Report Type Typ av rapport
The Report Type to use by default for this Filter when creating a Report. Den rapporttyp som ska användas som standard för det här filtret när du skapar en rapport.
Printed Tryckt:
Statistical Statistik
Statistical Report Statistikrapporter
The Display Report Type to use by default for this Filter when creating a Report. Den rapporttyp som visas som standard för detta filter när du skapar en rapport.
Printed Report Skriv ut rapporter
The Printed Report Type to use by default for this Filter when creating a Printed Report. Den utskrivna rapporttypen som standard används för detta filter när du skapar en utskriven rapport.
Range Rules Hantera scheman
Constrain the Filter Data by these time filter rules. Begränsa filterdata efter dessa tidsfilterregler.
Resolve IP's Lösa adresser:
Resolve IP Addresses to Domain Names. Lösa adresser:
Yes Ja
No Nej
Sort Field Sorteringsfält:
The default Sort Field for the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports. Standardsorteringsfältet för filtret. Denna inställning kommer att tillämpas för alla schemalagda rapporter.
Maximum Rows Max antal rader
The Maximum Rows to provide in the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports. Maximala rader som ska anges i filtret. Denna inställning kommer att tillämpas för alla schemalagda rapporter.
Minimum Bytes Minsta byte:
The Minimum Total Bytes to consider for the Filter. Any flow totals that are less than this many bytes will be ignored. Minsta totala byte som ska beaktas för filtret. Alla flödessummor som är mindre än så många byte ignoreras.
Protocol Filters Protokoll
Protocols Protokoll
Select the Specific Protocol for the Filter. Välj det specifika protokollet för filtret.
TCP Flags TCP-flaggor
The TCP Flags to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TCP Flags TCP-flaggorna att söka efter i filtret. Detta kan vara en kommaavgränsad lista över TCP-flaggor
TOS Fields TOS-fält
The TOS Fields to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TOS Fields TOS-fälten att söka efter i filtret. Detta kan vara en kommaavgränsad lista över TOS-fält

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
arrays.php:432
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 84