Translation

English
English Polish
Start Time Czas rozpoczęcia
End Time Czas zakończenia
Active Aktywny
B/Pk B/Pk
Ts Ts
Fl Fl
Flags Flagi
Source Źródło
Destination Cel
General Filters Filtry przezroczyste
Filter Filtr
The Saved Filter to display. Zapisany filtr do wyświetlenia.
New Filter Filtr
Listener Słuchacz
The Listener to use for the Filter. Odbiornik, który ma być używany dla filtru.
Presets Presets
If this Filter is based upon a pre-defined Timespan, select it here. Jeśli ten filtr jest oparty na wstępnie zdefiniowanym przedziale czasu, wybierz go tutaj.
Detailed Filter Criteria Szczegółowe kryteria filtrowania
Report Type Typ raportu
The Report Type to use by default for this Filter when creating a Report. Typ raportu, który ma być używany domyślnie dla tego filtru podczas tworzenia raportu.
Printed Wydrukowano:
Statistical Statystyki
Statistical Report Sprawozdania statystyczne
The Display Report Type to use by default for this Filter when creating a Report. Wyświetl typ raportu do użycia domyślnie dla tego filtru podczas tworzenia raportu.
Printed Report Drukowanie raportów
The Printed Report Type to use by default for this Filter when creating a Printed Report. Typ raportu drukowanego, który ma być używany domyślnie dla tego filtru podczas tworzenia raportu drukowanego.
Range Rules Harmonogramy zarządzania
Constrain the Filter Data by these time filter rules. Ogranicz dane filtru przez te reguły filtru czasu.
Resolve IP's Rozwiąż adresy:
Resolve IP Addresses to Domain Names. Rozwiąż adresy:
Yes Tak
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/flowview
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
arrays.php:386
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 70