Translation

English
English Polish
The Listener to use for the Filter. Odbiornik, który ma być używany dla filtru.
Presets Presets
If this Filter is based upon a pre-defined Timespan, select it here. Jeśli ten filtr jest oparty na wstępnie zdefiniowanym przedziale czasu, wybierz go tutaj.
Detailed Filter Criteria Szczegółowe kryteria filtrowania
Report Type Typ raportu
The Report Type to use by default for this Filter when creating a Report. Typ raportu, który ma być używany domyślnie dla tego filtru podczas tworzenia raportu.
Printed Wydrukowano:
Statistical Statystyki
Statistical Report Sprawozdania statystyczne
The Display Report Type to use by default for this Filter when creating a Report. Wyświetl typ raportu do użycia domyślnie dla tego filtru podczas tworzenia raportu.
Printed Report Drukowanie raportów
The Printed Report Type to use by default for this Filter when creating a Printed Report. Typ raportu drukowanego, który ma być używany domyślnie dla tego filtru podczas tworzenia raportu drukowanego.
Range Rules Harmonogramy zarządzania
Constrain the Filter Data by these time filter rules. Ogranicz dane filtru przez te reguły filtru czasu.
Resolve IP's Rozwiąż adresy:
Resolve IP Addresses to Domain Names. Rozwiąż adresy:
Yes Tak
No Nie
Sort Field Sortuj pole:
The default Sort Field for the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports. Domyślne pole sortowania dla filtru. To ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich raportów zaplanowanych.
Maximum Rows Maksymalna liczba wierszy
The Maximum Rows to provide in the Filter. This setting will be applied for any Scheduled Reports. Maksymalna liczba wierszy do udostępnienia w filtrze. To ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich raportów zaplanowanych.
Minimum Bytes Minimalne bajty:
The Minimum Total Bytes to consider for the Filter. Any flow totals that are less than this many bytes will be ignored. Minimalna całkowita liczba bajtów do rozważenia dla filtra. Wszelkie sumy przepływu, które są mniejsze niż ta liczba bajtów, zostaną zignorowane.
Protocol Filters Protokoły
Protocols Protokoły
Select the Specific Protocol for the Filter. Wybierz określony protokół dla filtru.
TCP Flags Flagi TCP
The TCP Flags to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TCP Flags Flagi TCP do wyszukania w filtrze. Może to być lista rozdzielonych przecinkami flag TCP
TOS Fields Pola TOS
The TOS Fields to search for in the Filter. This can be a comma delimited list of TOS Fields Pola TOS do wyszukania w filtrze. Może to być lista rozdzielonych przecinkami pól TOS

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
arrays.php:432
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 84