Translation

English
English Ukrainian
A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s. Особлива подяка %sТобі Етікеру%s, творцю %sRRDtool%s і дуже популярних %sMRTG%s.
The users of Cacti Користувачі Cacti
Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti. Особливо для тих, хто знайшов час, щоб створити звіт про проблему або іншим чином допомогти вирішити проблеми, пов’язані з Cacti. Також усім, хто зробив внесок у підтримку Cacti.
License Ліцензія
Cacti is licensed under the GNU GPL: Cacti ліцензовано під GNU GPL:
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Ця програма є безкоштовним; ви можете поширювати його та/або змінювати згідно з умовами GNU General Public License, опублікованої Free Software Foundation; версії 2 Ліцензії або (на ваш вибір) будь-якої пізнішої версії.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Ця програма розповсюджується в надії, що вона буде корисною, але БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ; навіть без неявної гарантії ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ чи ВІДПОВІДНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ. Додаткову інформацію див. у Загальній публічній ліцензії GNU.
Delete Видалити
Convert to Normal Graph Перетворити на звичайний графік
Place Graphs on Report Розмістити графіки у звіті
Migrate Aggregate to use a Template Перенесіть Aggregate на використання шаблону
Create New Aggregate from Aggregates Створення нового агрегату з агрегатів
Associate with Aggregate Зв’яжіться з Aggregate
Disassociate with Aggregate Розірвати асоціацію з Aggregate
Place on a Tree (%s) Розмістити на дереві (%s)
Click 'Continue' to delete the following Aggregate Graph(s). Натисніть «Продовжити», щоб видалити наступні агрегатні графіки.
Cancel Скасувати
Continue Продовжити
Delete Graph(s) Видалити графік(и)
The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template. Вибрані агрегатні графіки представляють елементи з кількох шаблонів графіків.
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template. Please press 'Return' and then select only Aggregate Graph that utilize the same Graph Template. Щоб перенести наведені нижче сукупні графіки до агрегату на основі шаблону, вони мають використовувати лише один шаблон графіка. Натисніть «Повернутися», а потім виберіть лише сукупний графік, який використовує той самий шаблон графіка.
Return Повернутися
The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates. Вибрані агрегатні графіки не мають відповідних агрегатних шаблонів.
In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist. Please press 'Return' and then first create your Aggregate Template before retrying. Щоб перенести наведені нижче сукупні графіки за допомогою агрегатного шаблону, він уже має існувати. Будь ласка, натисніть «Повернутися», а потім створіть свій сукупний шаблон перед повторною спробою.
Click 'Continue' and the following Aggregate Graph(s) will be migrated to use the Aggregate Template that you choose below. Натисніть «Продовжити», і наступні агрегатні графіки буде перенесено на використання сукупного шаблону, який ви виберете нижче.
Aggregate Template: Сукупний шаблон:
There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates. Наразі немає шаблонів агрегатів, визначених для вибраних застарілих агрегатів.
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'. Щоб перенести наведені нижче агрегатні графіки до агрегату на основі шаблону, спочатку створіть агрегатний шаблон для шаблону графіка "%s".
Please press 'Return' to continue. Щоб продовжити, натисніть «Назад».
Click 'Continue' to combine the following Aggregate Graph(s) into a single Aggregate Graph. Натисніть «Продовжити», щоб об’єднати наступні агрегатні графіки в один агрегатний графік.
Aggregate Name: Назва агрегату:
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x) Натисніть «"Продовжити», щоб" для видалитиення наступні агрегатніих Агрегованих графікиів.

Loading…

User avatar nightflyza

New translation

Cacti / coreUkrainian

10 months ago
Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
aggregate_graphs.php:352
String age
10 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/uk-UA.po, string 21