Translation

English
English Swedish
Click 'Continue' to overwrite the User(s) settings with the selected template User settings and permissions. The original users Full Name, Password, Realm and Enable status will be retained, all other fields will be overwritten from Template User. Klicka på "Fortsätt" för att skriva över användarinställningarna med den valda mallen Användarinställningar och behörigheter. Den ursprungliga användaren Fullständigt namn, Lösenord, Rikta och Aktivera status sparas, alla andra fält skrivs över från Mallanvändare.
Template User: Mallanvändare:
User(s) to update: Användare som ska uppdateras:
Reset User(s) Settings Återställ Användare (s) Inställningar
Device:(Hide Disabled) Enheten är inaktiverad
Graph:(%s%s) Diagram:
Device:(%s%s) Enhet
Template:(%s%s) Mallar
Device+Template:(%s%s) Enhetsmall:
Graph+Device+Template:(%s%s) Enhetsmall:
Restricted By: Begränsat
Granted By: Beviljad av:
Granted Beviljade
Restricted Begränsat
Allow Tillåt
Deny Neka
<b>Note:</b> System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph <b>Obs!</b> Systemgrafiken är &quot;tillåten&quot; vilket betyder att användaren måste ha åtkomst till minst en av grafen, enheten eller grafmallen för att få tillgång till grafen
<b>Note:</b> System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph <b>Obs!</b> Systemgrafiken är &quot;Restriktiv&quot;, vilket betyder att användaren måste ha tillgång till antingen grafen eller enheten och grafmallen för att få tillgång till grafen
Default Graph Policy Standardgrafikpolicy
Default Graph Policy for this User Standardgrafikpolicy för den här användaren
Update Uppdatera
Effective Policy Effektiv politik
No Matching Graphs Found Inga matchande grafer hittades
Revoke Access Återkalla åtkomst
Grant Access Bevilja tillgång
Groups Grupper
Member Medlem
Policies (Graph/Device/Template) Policy (graf / enhet / mall)
Non Member Inte medlem
ALLOW Tillåt
DENY NEKA
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core NekaEKA
Translated Cacti/core (v1.2.x) NekaEKA

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
user_admin.php:838 user_group_admin.php:736
String age
yesterday
Source string age
yesterday
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 3986