Translation

English
English Swedish
Granted Beviljade
Restricted Begränsat
Allow Tillåt
Deny Neka
<b>Note:</b> System Graph Policy is 'Permissive' meaning the User must have access to at least one of Graph, Device, or Graph Template to gain access to the Graph <b>Obs!</b> Systemgrafiken är &quot;tillåten&quot; vilket betyder att användaren måste ha åtkomst till minst en av grafen, enheten eller grafmallen för att få tillgång till grafen
<b>Note:</b> System Graph Policy is 'Restrictive' meaning the User must have access to either the Graph or the Device and Graph Template to gain access to the Graph <b>Obs!</b> Systemgrafiken är &quot;Restriktiv&quot;, vilket betyder att användaren måste ha tillgång till antingen grafen eller enheten och grafmallen för att få tillgång till grafen
Default Graph Policy Standardgrafikpolicy
Default Graph Policy for this User Standardgrafikpolicy för den här användaren
Update Uppdatera
Effective Policy Effektiv politik
No Matching Graphs Found Inga matchande grafer hittades
Revoke Access Återkalla åtkomst
Grant Access Bevilja tillgång
Groups Grupper
Member Medlem
Policies (Graph/Device/Template) Policy (graf / enhet / mall)
Non Member Inte medlem
ALLOW Tillåt
DENY NEKA
No Matching User Groups Found Inga matchande användargrupper hittades
Assign Membership Tilldela Medlemskap
Remove Membership Ta bort medlemskap
Default Device Policy Standard Device Policy
Default Device Policy for this User Standard Device Policy för den här användaren
Access Granted Tillgång beviljad
Access Restricted begränsad åtkomst
No Matching Devices Found Inga matchande enheter hittades
Default Graph Template Policy Standardgrafikmallpolicy
Default Graph Template Policy for this User Default Graph Template Policy för den här användaren
Total Graphs Totala grafer
No Matching Graph Templates Found Inga matchande grafmallar hittades
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
user_admin.php:1152
String age
yesterday
Source string age
yesterday
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 3998