Translation

English
English Swedish
Alignment Justering
Alignment of the Item Justering av föremålet
Fixed Text Fast text
Enter descriptive Text Ange beskrivande text
Font Size Textstorlek
Font Size of the Item Objektets teckenstorlek
Report Item [edit Report: %s] Rapportera objekt [redigera rapport: %s]
Report Item [new Report: %s] Rapportera objekt [ny rapport: %s]
New Report Ny rapport
Give this Report a descriptive Name Ge den här rapporten ett beskrivande namn
Enable Report Aktivera rapport
Check this box to enable this Report. Markera den här rutan för att aktivera den här rapporten.
Output Formatting Utmatningsformatering
Use Custom Format HTML Använd Anpassad formaterad HTML
Check this box if you want to use custom html and CSS for the report. Markera den här rutan om du vill använda anpassad html och CSS för rapporten.
Format File to Use Formatera fil som ska användas
Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory. Välj den anpassade HTML-wrapper och CSS-filen som ska användas. Den här filen innehåller både html och CSS för att paketera runt din rapport. Om det innehåller mer än bara CSS, måste du placera en speciell <REPORT> tagga inuti filen. Denna formattag kommer att ersättas med rapportinnehållet. Dessa filer finns i katalogen &quot;format&quot;.
Default Text Font Size Standard textstorlekstorlek
Defines the default font size for all text in the report including the Report Title. Definierar standard teckensnittstorlek för all text i rapporten inklusive rapporttiteln.
Default Object Alignment Standard objektinriktning
Defines the default Alignment for Text and Graphs. Definierar standardinriktningen för text och grafer.
Graph Linked Graph Linked
Should the Graphs be linked back to the Cacti site? Ska graferna kopplas tillbaka till Cacti-webbplatsen?
Graph Settings Grafikinställningar
Graph Columns Grafkolumner
The number of Graph columns. Antal grafkolumner.
The Graph width in pixels. Grafbredden i pixlar.
The Graph height in pixels. Grafhöjden i pixlar.
Should the Graphs be rendered as Thumbnails? Ska graferna göras som miniatyrbilder?
Email Frequency E-postfrekvens
Next Timestamp for Sending Mail Report Nästa tidsstämpel för att skicka e-postrapport
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core
The following strings have the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/flowview
Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Needs editing Cacti/monitor
Propagated Needs editing Cacti/syslog

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
lib/html_reports.php:949
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 3058