Translation

English
English Swedish
Rotate the Cacti Log Rotera Cacti-loggen
This option will rotate the Cacti Log periodically. Detta alternativ kommer att rotera Cacti logg regelbundet.
Rotation Frequency Rotationsfrekvens
At what frequency would you like to rotate your logs? Vid vilken frekvens vill du rotera dina stockar?
Log Retention Log Retention
How many log files do you wish to retain? Use 0 to never remove any logs. (0-365) Hur många loggfiler vill du behålla? Använd 0 för att aldrig ta bort några loggar. (0-365)
Alternate Poller Path Alternativ Poller Path
Spine Binary File Location Binär fil för ryggraden
The path to Spine binary. Vägen till Spine binär.
Spine Config File Path Spine Config filväg
The path to Spine configuration file. By default, in the cwd of Spine, or /etc if not specified. Vägen till Spine-konfigurationsfilen. Som standard, i cpd i ryggraden, eller / etc om det inte anges.
RRDfile Auto Clean RRDfile Auto Clean
Automatically archive or delete RRDfiles when their corresponding Data Sources are removed from Cacti Arkivera eller radera RRDfiles automatiskt när motsvarande datakällor tas bort från kaktus
RRDfile Auto Clean Method RRDfile Auto Clean Method
The method used to Clean RRDfiles from Cacti after their Data Sources are deleted. Metoden som används för att rengöra RRDfiles från kaktus efter datakällor raderas.
Archive Arkiv
Archive directory Arkivkatalog
This is the directory where RRDfiles are <strong>moved</strong> for archiving Det här är katalogen där RRDfiler <strong>flyttas</strong> för arkivering
Log Settings Logginställningar
Log Destination Log Destination
How will Cacti handle event logging. Hur Cacti hanterar eventloggning.
Generic Log Level Generisk lognivå
What level of detail do you want sent to the log file. WARNING: Leaving in any other status than NONE or LOW can exhaust your disk space rapidly. Vilken detaljnivå vill du ha skickat till loggfilen. VARNING: Om du lämnar någon annan status än NONE eller LOW kan du snabbt utnyttja ditt diskutrymme.
Expand log details Expand enheter
What level of expansion do you want on the log file? Increase expansion can slow search results
Log Input Validation Issues Inloggningsvalideringsproblem
Record when request fields are accessed without going through proper input validation Spela in när begäranfält är tillgängliga utan att gå igenom korrekt inmatningsvalidering
Data Source Tracing Datakällor använder
A developer only option to trace the creation of Data Sources mainly around checks for uniqueness Enbart ett utvecklingsalternativ för att spåra skapandet av datakällor, huvudsakligen kring kontroller av unikhet
Selective File Debug Selektiv filfelsökning
Select which files you wish to place in Debug mode regardless of the Generic Log Level setting. Any files selected will be treated as they are in Debug mode. Välj vilka filer du vill placera i Felsökningsläge, oavsett inställningen Generic Log Level. Alla filer som valts kommer att behandlas som de är i debug-läge.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/reportit
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Cacti/core
Translated Cacti/core (v1.2.x)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/global_settings.php:296
String age
2 days ago
Source string age
2 days ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 2038