Translation

Data Templates
11/140
Context English Swedish State
Click 'Continue' to duplicate the following Data Template(s). You can optionally change the title format for the new Data Template(s). Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande datamall (er). Du kan valfritt ändra titelformat för den nya dataskalan.
template_title Mallens titel
Duplicate Data Template(s) Duplicate Data Template (s)
Click 'Continue' to change the default Data Source Profile for the following Data Template(s). Klicka på "Fortsätt" för att ändra standarddatakällaprofilen för följande datamall (er).
New Data Source Profile Ny datakällaprofil
NOTE: This change only will affect future Data Sources and does not alter existing Data Sources. OBS! Den här ändringen kommer endast att påverka framtida datakällor och ändrar inte befintliga datakällor.
Change Data Source Profile Ändra datakällaprofil
Data Templates [edit: %s] Dataskärmar [redigera: %s]
Edit Data Input Method. Redigera datainmatningsmetod.
Data Templates [new] Dataskärmar [ny]
This field is always templated. Detta fält är alltid templerat.
Check this checkbox if you wish to allow the user to override the value on the right during Data Source creation. Markera den här kryssrutan om du vill tillåta användaren att åsidosätta värdet till höger under skapandet av datakälla.
Data Templates in use can not be modified Dataskjablon som används kan inte ändras
Data Source Item [%s] Datakälla-objekt [ %s]
Value will be derived from the device if this field is left empty. Värdet kommer att härledas från enheten om det här fältet är tomt.
Data Templates Dataskärmar
Data Template Name Datamallnamn
The name of this Data Template. Namnet på denna dataskabel.
The internal database ID for this Data Template. Useful when performing automation or debugging. Den interna databasen ID för denna dataskabel. Användbar när du utför automatisering eller felsökning.
Data Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by a Data Source. Dataskjablon som används kan inte raderas. Används definieras som referens av en datakälla.
The number of Data Sources using this Data Template. Antal datakällor som använder den här datamallen.
Input Method Inmatningsmetod
The method that is used to place Data into the Data Source RRDfile. Metoden som används för att placera data i datakällan RRDfile.
Profile Name Profilnamn
The default Data Source Profile for this Data Template. Standarddatakällaprofilen för den här datamallen.
Data Sources based on Inactive Data Templates will not be updated when the poller runs. Datakällor baserade på inaktiva dataskärmar uppdateras inte när pollen körs.
No Data Templates Found Inga dataskalor hittades
Click 'Continue' to delete the folling GPRINT Preset(s). Klicka på "Fortsätt" för att radera de förinställda GPRINT-förinställningarna.
Delete GPRINT Preset(s) Radera GPRINT-förinställningar
GPRINT Presets [edit: %s] GPRINT-förinställningar [redigera: %s]
GPRINT Presets [new] GPRINT-förinställningar [ny]
ComponentTranslation
This translation Needs editing Cacti/core Dataskärmar
The following strings have the same context and source.
Needs editing Cacti/reportit Datamall
Needs editing Cacti/core (v1.2.x) Dataskärmar

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 875