Translation

English
English Swedish
ERROR: Network '%s' is Invalid. FEL: Nätverket ' %s' är ogiltigt.
Click 'Continue' to delete the following Network(s). Klicka på "Fortsätt" för att radera följande nätverk.
Click 'Continue' to enable the following Network(s). Klicka på "Fortsätt" för att aktivera följande nätverk.
Click 'Continue' to disable the following Network(s). Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande nätverk.
Click 'Continue' to discover the following Network(s). Klicka på "Fortsätt" för att upptäcka följande nätverk.
Run discover in debug mode Kör upptäcka i felsökningsläge
Click 'Continue' to cancel on going Network Discovery(s). Klicka på "Fortsätt" för att avbryta när du går till Network Discovery (s).
SNMP Get SNMP Get
Manual Manuell
Daily Dagligen
Weekly Veckovis
Monthly Månadsvis
Monthly on Day Månadligen på dagen
Network Discovery Range [edit: %s] Network Discovery Range [redigera: %s]
Network Discovery Range [new] Network Discovery Range [new]
General Settings Allmänna inställningar
Name Namn
Give this Network a meaningful name. Ge det här nätverket ett meningsfullt namn.
New Network Discovery Range Nytt nätverksupptäckningsområde
Data Collector Datainsamlare
Choose the Cacti Data Collector/Poller to be used to gather data from this Device. Välj Cacti Data Collector / Poller som används för att samla data från den här enheten.
Associated Site Associerad webbplats
Choose the Cacti Site that you wish to associate discovered Devices with. Välj den kaktiska webbplatsen som du vill associera upptäckta enheter med.
Subnet Range Subnet Range
Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.* Ange giltiga nätverksfält separerade med kommatecken. Du kan använda en IP-adress, ett nätverksintervall som 192.168.1.0/24 eller 192.168.1.0/255.255.255.0, eller använda jokertecken som 192.168. *. *
Total IP Addresses Totala IP-adresser
Total addressable IP Addresses in this Network Range. Totala adresserbara IP-adresser i det här nätverksområdet.
Alternate DNS Servers Alternativa DNS-servrar
A space delimited list of alternate DNS Servers to use for DNS resolution. If blank, the poller OS will be used to resolve DNS names. En platsavgränsad lista över alternativa DNS-servrar som ska användas för DNS-upplösning. Om det är tomt används pollen OS för att lösa DNS-namn.
Enter IPs or FQDNs of DNS Servers Ange IP eller FQDN för DNS-servrar
Schedule Type Schematyp
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/mactrack
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/npc
Propagated Translated Cacti/thold

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
yesterday
Source string age
yesterday
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 288