Translation

English
English Vietnamese
No Output Fields Không có trường đầu ra
Delete Data Input Field Xóa trường nhập dữ liệu
Data Input Methods Phương thức nhập dữ liệu
Input Methods Phương thức nhập liệu
Data Input Name Tên đầu vào dữ liệu
The name of this Data Input Method. Tên của Phương thức nhập dữ liệu này.
The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging. ID cơ sở dữ liệu nội bộ cho Mẫu dữ liệu này. Hữu ích khi thực hiện tự động hóa hoặc gỡ lỗi.
Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template. Dữ liệu đầu vào đang sử dụng không thể bị xóa. Đang sử dụng được định nghĩa là được tham chiếu bởi Nguồn dữ liệu hoặc Mẫu dữ liệu.
Data Sources Using Nguồn dữ liệu sử dụng
The number of Data Sources that use this Data Input Method. Số lượng Nguồn dữ liệu sử dụng Phương thức nhập dữ liệu này.
The number of Data Templates that use this Data Input Method. Số lượng Mẫu dữ liệu sử dụng Phương thức nhập dữ liệu này.
Data Input Method Phương thức nhập dữ liệu
The method used to gather information for this Data Input Method. Phương pháp được sử dụng để thu thập thông tin cho Phương thức nhập dữ liệu này.
No Data Input Methods Found Không tìm thấy phương thức nhập dữ liệu
Click 'Continue' to Delete the following Data Query. Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Truy vấn dữ liệu sau.
Delete Data Query Xóa truy vấn dữ liệu
Click 'Continue' to duplicate the following Data Query. Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Truy vấn dữ liệu sau.
Name Format: Định dạng tên:
Duplicate Data Query Xóa truy vấn dữ liệu
Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association. Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Hiệp hội đồ thị truy vấn dữ liệu sau đây.
Graph Name: %s Tên đồ thị: %s
Remove Data Query Graph Template Chuyển đổi sang mẫu biểu đồ
Associated Graph/Data Templates [edit: %s] Biểu đồ liên kết / Mẫu dữ liệu [chỉnh sửa: %s]
Associated Graph/Data Templates [new] Biểu đồ liên kết / Mẫu dữ liệu [chỉnh sửa: %s]
Associated Data Templates Mẫu dữ liệu liên kết
Data Template - %s Mẫu dữ liệu - %s
If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here. Nếu Mẫu biểu đồ này yêu cầu Nguồn dữ liệu mẫu dữ liệu ở bên trái, hãy chọn cột đầu ra XML chính xác và sau đó để bật ánh xạ hoặc kiểm tra hoặc chuyển đổi ở đây.
Suggested Values - Graphs Giá trị đề xuất - Đồ thị
Equation Phương trình
No Suggested Values Found Không tìm thấy giá trị đề xuất
Field Name Tên trường

Loading…

User avatar None

Source string changed

Cacti / core (v1.2.x)Vietnamese

6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
data_queries.php:412
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 696