Translation

English
English Ukrainian
Associate with Aggregate Асоціювати з агрегованим
Disassociate with Aggregate Відділити від агрегованого
Place on a Tree (%s) Розмістити в дереві (%s)
Click 'Continue' to delete the following Aggregate Graph(s). Натисніть "Продовжити" для видалення наступних Агрегованих графіків.
Cancel Відміна
Continue Продовжити
Delete Graph(s) Видалити Графік(и)
The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template. Обрані Агреговані Графіки являють собою елементи з більш ніж одного Шаблону Графіків.
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template. Please press 'Return' and then select only Aggregate Graph that utilize the same Graph Template. Щоб мігрувати наведені нижче Агреговані Графіки до Агрегованих на основі Шаблону, вони мають використовувати лише один Шаблон Графіків. Натисніть "Повернутись", оберіть лише Агрегований Графік, який використовує той самий Шаблон Графіка.
Return Повернутись
The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates. Вибрані Агреговані Графіки не мають відповідних Шаблонів.
In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist. Please press 'Return' and then first create your Aggregate Template before retrying. Щоб перенести наведені нижче Агреговані Графіки за допомогою Шаблону Агрегації, він уже повинен існувати. Будь ласка, натисніть "Повернутись", після чого спочатку створіть свій Шаблон Агрегації перед тим як спробувати знову.
Click 'Continue' and the following Aggregate Graph(s) will be migrated to use the Aggregate Template that you choose below. Натисніть "Продовжити" і наступні Агреговані Графіки буде мігровано для використання Шаблону Агрегації, що ви виберете нижче.
Aggregate Template: Шаблон Агрегації:
There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates. Наразі немає Шаблонів Агрегації, визначених для вибраних Legacy Агрегацій.
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'. Щоб мігрувати наступні Агреговані Графіки до Агрегації на основі Шаблону, спочатку створіть Шаблон Агрегації для Шаблону Графіка '%s'.
Please press 'Return' to continue. Будь ласка, натисніть 'Повернутись' для продовження.
Click 'Continue' to combine the following Aggregate Graph(s) into a single Aggregate Graph. Натисніть 'Продовжити' для об'єднання наступних Агрегованих Графіків в один Агрегований Графік.
Aggregate Name: Ім'я Агрегованого:
New Aggregate Новий Агрегований
Click 'Continue' to add the selected Graphs to the Report below. Натисніть 'Продовжити', щоб додати вибрані Графіки до Звіту нижче.
Report Name Ім'я Звіту
Timespan Проміжок часу
Align Вирівнювання
Add Graphs to Report Додати Графіки до Звіту
You currently have no reports defined. Наразі у вас немає визначених звітів.
Click 'Continue' to convert the following Aggregate Graph(s) into a normal Graph. Натисніть "Продовжити", щоб конвертувати наступні Агреговані Графіки на звичайний Графік.
Convert to normal Graph(s) Конвертувати у звичайний Графік(и)
Click 'Continue' to associate the following Graph(s) with the Aggregate Graph. Натисніть "Продовжити" для того, щоб асоціювати наступні Графіки з Агрегованим Графіком.
Associate Graph(s) Асоціювати Графік(и)
Click 'Continue' to disassociate the following Graph(s) from the Aggregate. Клацніть 'Продовжити' для того, щоб відділити наступний Графік(и) від Агрегованого.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core Щоб мігрувати наступні Аперенести наведені нижче агреговатні Гграфіки до Аагрегаціїту на основі Шшаблону, спочатку створіть Шаблон Агрегаціїагрегатний шаблон для Шшаблону Гграфіка '"%s'".

Loading…

User avatar nightflyza

Translation changed

Cacti / core (v1.2.x)Ukrainian

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
aggregate_graphs.php:435
String age
a year ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/uk-UA.po, string 38