Translation

Connection Successful
23/210
Context English Swedish State
Clipboard ID Urklipps ID
Copy operation is unavailable at this time Kopiering är inte tillgänglig för tillfället
Failed to find data to copy! Misslyckades med att hitta data för att kopiera!
Clipboard has been updated Urklipp har uppdaterats
Sorry, your clipboard could not be updated at this time Tyvärr, ditt urklipp kunde inte uppdateras just nu
Passphrase length meets 8 character minimum Lösenordslängden uppfyller 8 tecken minimum
Passphrase too short Lösenordsfrasen är för kort
Passphrase matches but too short Passphrase matcher men för kort
Passphrase too short and not matching Passphrase för kort och inte matchande
Passphrases match Passfraser matchar
Passphrases do not match Passfraser matchar inte
Sorry, we could not process your last action. Tyvärr, vi kunde inte behandla din senaste åtgärd.
Error: Fel:
Reason: Orsak:
Action failed Handlingen misslyckades
Connection Successful Framgångsrik anslutning
Connection Failed % 1
The response to the last action was unexpected. Svaret på den senaste åtgärden var oväntat.
Some Actions failed Vissa åtgärder misslyckades
Note, we could not process all your actions. Details are below. Observera att vi inte kunde behandla alla dina åtgärder. Detaljerna nedan är.
Operation successful Operation framgångsrik
The Operation was successful. Details are below. Operationen var framgångsrik. Detaljerna nedan är.
Pause Pausa
Zoom In Zooma in
Zoom Out Zooma ut
Zoom Out Factor Zooma ut faktor
Timestamps Tidstämplar
2x 2x
4x 4x
8x 8x
16x 16x
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/core (v1.2.x) Framgångsrik anslutning
The following string has the same context and source.
Translated Cacti/core Framgångsrik anslutning

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
lib/html.php:2477 pollers.php:773
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 2904