Translation

English
English Swedish
The number of times Cacti will attempt to ping a Device before marking it as down. Antalet gånger Cacti kommer att försöka pinga en enhet innan du markerar den som nere.
Up/Down Settings Upp / Ned-inställningar
Failure Count Felräkning
The number of polling intervals a Device must be down before logging an error and reporting Device as down. Antalet avvalsintervaller En enhet måste vara nere innan du loggar ett fel och rapporterar enheten som nere.
Recovery Count Recovery Count
The number of polling intervals a Device must remain up before returning Device to an up status and issuing a notice. Antalet avvalsintervaller En enhet måste förbli uppe innan enheten återgår till uppehållstillstånd och utfärdar ett meddelande.
Theme Settings Temainställningar
Theme Tema
Please select one of the available Themes to skin your Cacti with. Var god välj ett av de tillgängliga teman för att skära din kaktus med.
Table Settings Tabellinställningar
Rows Per Page Rader per sida
The default number of rows to display on for a table. Standardnumret för rader som ska visas för en tabell.
Autocomplete Enabled Autofullständig aktiverad
In very large systems, select lists can slow the user interface significantly. If this option is enabled, Cacti will use autocomplete callbacks to populate the select list systematically. Note: autocomplete is forcibly disabled on the Classic theme. I mycket stora system kan valda listor sakta ner användargränssnittet betydligt. Om det här alternativet är aktiverat kommer Cacti använda autokomplettera återuppringningar för att fylla väljlistan systematiskt. Obs! Autokomplettering är med våld inaktiverad i klassiskt tema.
Autocomplete Rows Autofullständiga rader
The default number of rows to return from an autocomplete based select pattern match. Standardnumret för rader som ska återvända från en autofullständig baserad väljmönstermatch.
Minimum Tree Width Minilängd
The Minimum width of the Tree to contract to. Trädets lägsta bredd att samarbeta med.
Maximum Tree Width Maximal titellängd
The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page. Trädets maximala bredd att expandera till, efter vilken tidpunkt trädgrenar kommer att bläddra på sidan.
Filter Settings Filterinställningar
Strip Domains from Device Dropdowns Remsa domäner från dropdowns för enheter
When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname. När du visar rullgardinsmenyerna för enhetsnamnsfilter raderas till domän från värdnamnet genom att kontrollera detta alternativ.
Graph/Data Source/Data Query Settings Graf / Datakälla / Datasökningsinställningar
Maximum Title Length Maximal titellängd
The maximum allowable Graph or Data Source titles. De maximala tillåtna graferna eller datakällans titlar.
Data Source Field Length Datakälla Fältlängd
The maximum Data Query field length. Fältlängden för maximal dataförfrågan.
Graph Creation Graph Creation
Default Graph Type Standard graftyp
When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected? När du skapar grafer, vilken grafyp vill du ha förvalts?
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/global_settings.php:832
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 2195