Translation

English
English Swedish
Choose an Object to build a new Sub-header. Välj ett objekt för att skapa en ny underrubrik.
Propagate Changes Förökningsförändringar
Propagate all options on this form (except for 'Title') to all child 'Header' items. Föröka alla alternativ på denna blankett (förutom "Titel") till alla barns rubrikrubriker.
The String Pattern (Regular Expression) to match against.<br>Enclosing '/' must <strong>NOT</strong> be provided! Stringmönstret (Regular Expression) för att matcha mot. <br> Inklämning &#39;/&#39; får <strong>INTE</strong> tillhandahållas!
Replacement Pattern Ersättningsmönster
The Replacement String Pattern for use as a Tree Header.<br>Refer to a Match by e.g. <strong>\${1}</strong> for the first match! Utskriftssträngmönstret för användning som trädhuvud. <br> Se en match av t.ex. <strong>\ $ {1}</strong> för den första matchen!
T T
G G
M M
K K
Paths Sökvägar
Device Defaults Enhetsinställningar
Poller Poller
Data Data
Visual Visuell
Authentication Autentisering
Performance Prestanda
Spikes Spikes
Mail/Reporting/DNS Post / Rapportering / DNS
Time Spanning/Shifting Tidspänning / Skiftning
Graph Thumbnail Settings Inställningar för miniatyrbilder
Tree Settings Trädinställningar
Graph Fonts Graffonter
PHP Mail() Function PHP Mail () Funktion
Sendmail Sendmail
SMTP SMTP
Required Tool Paths Erforderliga verktygsbanor
snmpwalk Binary Path snmpwalk binär sökväg
The path to your snmpwalk binary. Stigen till din snmpwalk binära.
snmpget Binary Path snmpget binär sökväg
The path to your snmpget binary. Vägen till din snmpget binära.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/wmi
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/routerconfigs

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 2019