Translation

English
English Swedish
The first Day of the Week for weekly Graph Displays Den första veckodagen för veckovisa grafdisplayer
Start of Daily Shift Start av Daily Shift
Start Time of the Daily Shift. Starta tiden för den dagliga skiftningen.
End of Daily Shift Slut på daglig skift
End Time of the Daily Shift. Sluttid för den dagliga skiftningen.
Thumbnail Sections Miniatyr sektioner
Which portions of Cacti display Thumbnails by default. Vilka delar av kaktus som standard visar miniatyrbilder.
Preview Thumbnail Columns Förhandsgranska miniatyrkolumner
The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode. Antalet kolumner som ska användas när miniatyrdiagram visas i förhandsgranskningsläge.
1 Column 1 kolumn
%d Columns % d kolumner
Tree View Thumbnail Columns Tumnagelkolumner med trädvisning
The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode. Antalet kolumner som ska användas när du visar miniatyrdiagram i träningsläge.
Thumbnail Height Miniatyr-höjd
The height of Thumbnail graphs in pixels. Höjden av miniatyrbilderna i pixlar.
Thumbnail Width Tumnagelbild, bredd
The width of Thumbnail graphs in pixels. Bredden på miniatyrbilderna i pixlar.
Default Tree Standard Tree
The default graph tree to use when displaying graphs in tree mode. Standard graf trädet som ska användas när du visar grafer i trädläge.
Graphs Per Page Grafer per sida
Expand Devices Expand enheter
Choose whether to expand the Graph Templates and Data Queries used by a Device on Tree. Välj om du vill expandera grafmallar och datafrågor som används av en enhet på träd.
Tree History Lösenordshistorik
If enabled, Cacti will remember your Tree History between logins and when you return to the Graphs page. Om det är aktiverat kommer Cacti att komma ihåg din trädhistorik mellan inloggningar och när du återvänder till sidan Grafer.
Use Custom Fonts Använd anpassade teckensnitt
Choose whether to use your own custom fonts and font sizes or utilize the system defaults. Välj om du vill använda egna anpassade teckensnitt och teckensnittstorlekar eller använda standardinställningarna för systemet.
Title Font File Titel Font File
The font file to use for Graph Titles Typsnittet som ska användas för graftitlar
Legend Font File Legend Font File
The font file to be used for Graph Legend items Stilsortsfilen som ska användas för Graph Legend-objekt
Axis Font File Axis Font File
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/global_settings.php:2439
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 2581