Translation

English
English Swedish
Expire Password Förfall lösenordet
This is maximum number of days before a password is set to expire. Det här är det maximala antalet dagar innan ett lösenord är inställt att löpa ut.
Password History Lösenordshistorik
Remember this number of old passwords and disallow re-using them. Kom ihåg det här antalet gamla lösenord och förneka att använda dem igen.
1 Change 1 Ändra
%d Changes % d ändringar
Account Locking Konto låsning
Lock Accounts Lås konton
Lock an account after this many failed attempts in 1 hour. Låsa ett konto efter detta många misslyckade försök på 1 timme.
1 Attempt Försök till brott
%d Attempts %d Försök
Auto Unlock Automatisk låsning
An account will automatically be unlocked after this many minutes. Even if the correct password is entered, the account will not unlock until this time limit has been met. Max of 1440 minutes (1 Day) Ett konto öppnas automatiskt efter det här många minuter. Även om det korrekta lösenordet är inmatat kommer inte kontot att låsa upp förrän denna tidsgräns är uppfylld. Max 1440 minuter (1 dag)
1 Day 1 dag
LDAP General Settings LDAP Allmänna inställningar
Server(s) Servrar
A space delimited list of DNS hostnames or IP address of for valid LDAP servers. Cacti will attempt to use the LDAP servers from left to right to authenticate a user. En rymdavgränsad lista med DNS -värdnamn eller IP -adress för giltiga LDAP -servrar. Cacti kommer att försöka använda LDAP -servrarna från vänster till höger för att autentisera en användare.
Port Standard Portstandard
TCP port for Non-SSL communications including LDAP + TLS. Default is 389. TCP / UDP-port för icke-SSL-kommunikation.
Port SSL Port SSL
TCP port for LDAPS for SSL communications. Default is 636. TCP / UDP-port för icke-SSL-kommunikation.
Protocol Version Protokollversion
Protocol Version to connect to the server with. Protokollversion som servern stöder.
Encryption Kryptering
Encryption that the server supports. NOTE: When using LDAP + TLS you must use version 3. Kryptering som servern stöder. TLS stöds endast av protokollversion 3.
TLS Certificate Requirements TLS -certifikatkrav
Should LDAP verify TLS Certificates when received by the Client. Bör LDAP verifiera TLS -certifikat när det mottas av klienten.
Referrals Registreringar
Enable or Disable LDAP referrals. If disabled, it may increase the speed of searches. Aktivera eller inaktivera LDAP-hänvisningar. Om det är avaktiverat kan det öka sökhastigheten.
Mode Läge
Mode which cacti will attempt to authenticate against the LDAP server.<blockquote><i>No Searching</i> - No Distinguished Name (DN) searching occurs, just attempt to bind with the provided Distinguished Name (DN) format.<br><br><i>Anonymous Searching</i> - Attempts to search for username against LDAP directory via anonymous binding to locate the user's Distinguished Name (DN).<br><br><i>Specific Searching</i> - Attempts search for username against LDAP directory via Specific Distinguished Name (DN) and Specific Password for binding to locate the user's Distinguished Name (DN). Läge vilken kaktus försöker autentisera mot LDAP-servern. <blockquote> <i>Ingen sökning</i> - <i>Sökning utan</i> Distinguished Name (DN) sker, försök bara binda med det angivna Distinguished Name-formatet (DN). <br><br> <i>Anonym Sökning</i> - Försök att söka efter användarnamn mot LDAP-katalog via anonym bindning för att lokalisera användarens Distinguished Name (DN). <br><br> <i>Särskild</i> sökning - Försök att söka efter användarnamn mot LDAP-katalog via Specifikt Distinguished Name (DN) och Specifikt lösenord för bindning för att lokalisera användarens Distinguished Name (DN).

Loading…

User avatar None

Source string changed

Cacti / core (v1.2.x)Swedish

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 2355