Translation

English
English Swedish
You are now logged into <a href="%s"><b>Cacti</b></a>. You can follow these basic steps to get started. Du är nu inloggad i <a href="%s"><b>Cacti</b></a> . Du kan följa dessa grundläggande steg för att komma igång.
<a href="%s">Create devices</a> for network <a href="%s">Skapa enheter</a> för nätverk
<a href="%s">Create graphs</a> for your new devices <a href="%s">Skapa diagram</a> för dina nya enheter
<a href="%s">View</a> your new graphs <a href="%s">Visa</a> dina nya grafer
Offline Pausad
Online Online
Recovery Återhämtning
Remote Data Collector Status: Remote Data Collector Status:
Number of Offline Records: Antal offline poster:
<strong>NOTE:</strong> You are logged into a Remote Data Collector. When <b>'online'</b>, you will be able to view and control much of the Main Cacti Web Site just as if you were logged into it. Also, it's important to note that Remote Data Collectors are required to use the Cacti's Performance Boosting Services <b>'On Demand Updating'</b> feature, and we always recommend using Spine. When the Remote Data Collector is <b>'offline'</b>, the Remote Data Collectors Web Site will contain much less information. However, it will cache all updates until the Main Cacti Database and Web Server are reachable. Then it will dump it's Boost table output back to the Main Cacti Database for updating. <strong>OBS!</strong> Du är inloggad i en fjärrdatasamlare. När <b>&quot;online&quot;</b> kommer du att kunna se och kontrollera mycket av Main Cacti webbplatsen som om du var inloggad. Det är också viktigt att notera att Remote Data Collectors är skyldiga att använda Cacti&#39;s Performance Boosting Services <b>&quot;On Demand Update&quot;</b> -funktion, och vi rekommenderar alltid att använda Spine. När fjärrdatasamlaren är <b>&quot;offline&quot;</b> , innehåller webbplatsen för Remote Data Collectors mycket mindre information. Det kommer dock att cache alla uppdateringar tills Main Cacti Database och Web Server är nåbara. Då kommer det att dumpa det Boost tabellutmatning tillbaka till Main Cacti Database för uppdatering.
<strong>NOTE:</strong> None of the Core Cacti Plugins, to date, have been re-designed to work with Remote Data Collectors. Therefore, Plugins such as MacTrack, and HMIB, which require direct access to devices will not work with Remote Data Collectors at this time. However, plugins such as Thold will work so long as the Remote Data Collector is in <b>'online'</b> mode. <strong>OBS!</strong> Ingen av Core Cacti Plugins, hittills, har omformats för att fungera med Remote Data Collectors. Därför kan plugins som MacTrack och HMIB, som kräver direkt åtkomst till enheter, inte fungera med Remote Data Collectors vid denna tidpunkt. Insticksprogram som Thold kommer dock att fungera så länge som Remote Data Collector är i <b>&quot;online&quot;</b> -läge.
Path for %s Vägen för %s
New Poller Ny Poller
Cacti Server v%s - Maintenance Cacti Server v %s - Underhåll
Cacti Server v%s - Installation Wizard Cacti Server v %s - Installationsguiden
Refresh current page Ladda om interval
Initializing Initierar
Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work. Vänta vänta medan installationssystemet för Cacti Version %s initialiseras. Du måste ha Javascript aktiverat för att detta ska fungera.
FATAL: We are unable to continue with this installation. In order to install Cacti, PHP must be at version 5.4 or later. FATAL: Vi kan inte fortsätta med den här installationen. För att installera kaktus måste PHP vara i version 5.4 eller senare.
See the PHP Manual: <a href="http://php.net/manual/en/book.json.php">JavaScript Object Notation</a>. Se PHP Manual: <a href="http://php.net/manual/en/book.json.php">JavaScript Object Notation</a> .
The php-json module must also be installed. Den version av RRDtool som du har installerat.
See the PHP Manual: <a href="http://php.net/manual/en/ini.core.php#ini.disable-functions">Disable Functions</a>. Se PHP Manual: <a href="http://php.net/manual/en/ini.core.php#ini.disable-functions">Inaktivera funktioner</a> .
The shell_exec() and/or exec() functions are currently blocked. Funktionerna shell_exec () och / eller exec () är för tillfället blockerade.
Display Graphs from this Aggregate Skärmgrafer från denna aggregat
The Graphs chosen for the Aggregate Graph below represent Graphs from multiple Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from multiple Graph Templates. Graferna som valts för Aggregatgrafen nedan representerar Grafer från flera grafmallar. Aggregate stöder inte att skapa Aggregatgrafer från flera grafmallar.
Press 'Return' to return and select different Graphs Tryck på &#39;Retur&#39; för att återvända och välj olika Grafer
The Graphs chosen for the Aggregate Graph do not use Graph Templates. Aggregate does not support creating Aggregate Graphs from non-templated graphs. Graferna som valts för Aggregatgrafen använder inte grafmallar. Aggregate stöder inte att skapa Aggregatgrafer från icke-templerade grafer.
Graph Item Graph Item
CF Type CF-typ
Item Color Objekt Färg
Color Template Färgmall

Loading…

User avatar None

Source string changed

Cacti / core (v1.2.x)Swedish

6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
install/install.php:73
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 2623