Translation

English

Plural formula: n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2

English Polish
Output Fields can not be removed when Data Sources are present Pola wyjściowe nie mogą być usunięte w przypadku obecności źródeł danych
No Output Fields Brak pól wyjściowych
Delete Data Input Field Usuń pole wprowadzania danych
Data Input Methods Metody wprowadzania danych
Input Methods Metody wprowadzania
Data Input Name Nazwa wejścia danych
The name of this Data Input Method. Nazwa metody wprowadzania danych.
The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging. Wewnętrzny identyfikator bazy danych dla tego szablonu danych. Przydatne podczas automatyzacji lub debugowania.
Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template. Nie można skasować używanych danych wejściowych. W użyciu jest zdefiniowany jako odniesienie albo przez źródło danych, albo przez szablon danych.
Data Sources Using Źródła danych Korzystanie z
The number of Data Sources that use this Data Input Method. Liczba źródeł danych, które wykorzystują tę metodę wprowadzania danych.
The number of Data Templates that use this Data Input Method. Liczba szablonów danych, które wykorzystują tę metodę wprowadzania danych.
Data Input Method Metoda wprowadzania danych
The method used to gather information for this Data Input Method. Metoda używana do zbierania informacji dla tej metody wprowadzania danych.
No Data Input Methods Found Nie znaleziono metod wprowadzania danych
Click 'Continue' to Delete the following Data Query. Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące zapytanie o dane.
Delete Data Query Usuń zapytanie o dane
Click 'Continue' to duplicate the following Data Query. Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następujące zapytanie o dane.
Name Format: Format imienia i nazwiska
Duplicate Data Query Usuń zapytanie o dane
Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association. Kliknij "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć poniższy wykres wyszukiwania danych.
Graph Name: %s Nazwa wykresu: %s
Remove Data Query Graph Template Konwersja do szablonu wykresu
Associated Graph/Data Templates [edit: %s] Powiązane szablony wykresów/danych [edytuj: %s].
Associated Graph/Data Templates [new] Powiązane szablony wykresów/danych [edytuj: %s].
Associated Data Templates Powiązane szablony danych
Data Template - %s Szablon danych - %s
If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here. Jeśli ten szablon wykresu wymaga źródła danych z szablonu danych po lewej stronie, wybierz właściwą kolumnę wyjściową XML, a następnie, aby umożliwić mapowanie, sprawdź lub przełącz tutaj.
Suggested Values - Graphs Sugerowane wartości - wykresy
Equation Równanie
No Suggested Values Found Nie znaleziono sugerowanych wartości

Loading…

User avatar None

Source string changed

Cacti / core (v1.2.x)Polish

6 months ago
Browse all component changes

Things to check

Missing plurals

Some plural forms are not translated

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
data_queries.php:407
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 695