Translation

English
English Bulgarian
Pending/Running/Done В очакване / бягане / Съставено
Progress Прогрес
Up/SNMP Hosts Нагоре / SNMP хостове
Threads Теми
Last Runtime Последно време
Next Start Следващ старт
Last Started Последното стартиране
Running 실행 중
Idle Празен ход
Never Никога
No Networks Found Не са намерени мрежи
Refresh Обновяване
%d Seconds % d Секунди
Clear Filtered Изчисти филтрирано
Click 'Continue' to delete the following SNMP Option(s). Натиснете 'Продължи', за да изтриете следните SNMP опции.
Click 'Continue' to duplicate the following SNMP Options. You can optionally change the title format for the new SNMP Options. Кликнете върху „Напред“, за да дублирате следните опции за SNMP. По желание можете да промените формата на заглавието за новите опции за SNMP.
Name Format Формат на името
name име
Automation SNMP Options has been Duplicated. Автоматизация SNMP Опции
Automation Item does not exist. Can not Duplicate. Елементът за автоматизация не съществува. Не може да се дублира.
Click 'Continue' to delete the following SNMP Option Item. Кликнете върху "Продължи", за да изтриете следната SNMP опция.
SNMP Option: Опция SNMP:
SNMP Version: <b>%s</b> Версия SNMP: <b> %s</b>
SNMP Community/Username: <b>%s</b> SNMP общността / потребителско име: <b> %s</b>
Remove SNMP Item Премахване на SNMP елемент
SNMP Options [edit: %s] Опции на SNMP [редактиране: %s]
SNMP Options [new] Опции на SNMP [new]
Sequence Последователност
Sequence of Item. Последователност от позиция.
SNMP Option Set [edit: %s] SNMP Option Set [редактиране: %s]
SNMP Option Set [new] Набор от опции за SNMP [new]
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
automation_snmp.php:241
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 400