Translation

Users/Groups
19/120
Context English Bulgarian State
Configuration Конфигурация
Settings Настойки
Users Потребители
User Groups Потребителски групи
User Domains Потребителски домейни
Utilities Приложения
System Utilities Утилити
External Links Външни линкове
Troubleshooting Отстраняване на неизправности
Support Поддръжка
All Lines Всички линии
%d Lines % d линии
Console Access Конзолен достъп
Realtime Graphs Графики в реално време
Update Profile Обнови профила си
Users/Groups Потребителски групи
Settings/Utilities Настройки / Utilities
Installation/Upgrades Инсталация / надстройки
Sites/Devices/Data Сайтове / Устройства / данни
Spike Handling Настройки за убиване на Спайк
Log Administration Администриране на дневник
Log Viewing Преглед на дневник
Reports Administration Администриране на дневник
Reports Creation Създаване на отчети
Show Graph Action Icons Показване на заглавието на графиката
Show User Help Links
Plugin Administration Администриране на дневник
Normal User Нормален потребител
Template Editor Редактор на шаблони
General Administration Обща администрация
System Administration Системна администрация

Loading…

User avatar None

Source string changed

Cacti / core (v1.2.x)Bulgarian

User s/Groups
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
include/global_arrays.php:1104
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 1407