English Polish
Stepping Stepping
f_grd - Gradient f_grd - Gradient
Returns the xth percentitle. Zwraca ostatnio zmierzoną wartość
Returns the sum of values over a defined threshold. Zwraca liczbę wartości
f_round - Round A Float f_round - Round A Float
Returns the rounded integer value of any given float. Zwraca najniższą wartość z danej listy parametrów
Decimal Mark used to separate the integer part from the fractional part Symbol wskazujący koniec części całkowitej i początek części ułamkowej.
Contains the maximum value that has been defined for the specific data source item under \"Data Sources\". Zawiera maksymalną wartość, która została zdefiniowana dla konkretnej pozycji źródła danych w sekcji Instancji Źródła danych.
Enter the subject of your email.<br> Following variables will be supported (without quotes): '|title|' and '|period|' Wprowadź temat swojego e-maila.<br> Obsługiwane będą następujące zmienne (bez cudzysłowów): "|title|" i "|period|".
Define an additional subhead that should be on display under the interface description.<br> Following variables will be supported (without quotes): '|t1|' '|t2|' '|tmz|' '|d1|' '|d2|' Zdefiniuj dodatkowe podtytuły, które powinny być wyświetlane pod opisem interfejsu.<br> Obsługiwane będą następujące zmienne (bez cudzysłowów): "|t1|" "|t2|" "|tmz|" "|d1|" "|d2|".
If enabled everyone can see your report under tab 'reports' Jeśli opcja ta jest włączona, każdy może zobaczyć raport w zakładce "Raporty".
Enable [%s] Włącz
Measurand: %s Mierzejce
There are no unlocked and enabled report templates available (%s locked or disabled). Nie ma dostępnych szablonów raportów.
Period %s from - to Okres % od - do
Last run %s Ostatnio uruchomione
Not authorised Nie zatwierdzono.
No recipients found Nie znaleziono odbiorców.
Click 'Continue' to Run the following Report: Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące raporty.
Click 'Continue' to Delete the following Reports: Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące raporty.