English Polish
Returns the xth percentitle. Zwraca ostatnio zmierzoną wartość
Returns the sum of values over a defined threshold. Zwraca liczbę wartości
Returns the rounded integer value of any given float. Zwraca najniższą wartość z danej listy parametrów
Decimal Mark used to separate the integer part from the fractional part Symbol wskazujący koniec części całkowitej i początek części ułamkowej.
Enter the subject of your email.<br> Following variables will be supported (without quotes): '|title|' and '|period|' Wprowadź temat swojego e-maila.<br> Obsługiwane będą następujące zmienne (bez cudzysłowów): "|title|" i "|period|".
Define an additional subhead that should be on display under the interface description.<br> Following variables will be supported (without quotes): '|t1|' '|t2|' '|tmz|' '|d1|' '|d2|' Zdefiniuj dodatkowe podtytuły, które powinny być wyświetlane pod opisem interfejsu.<br> Obsługiwane będą następujące zmienne (bez cudzysłowów): "|t1|" "|t2|" "|tmz|" "|d1|" "|d2|".
If enabled everyone can see your report under tab 'reports' Jeśli opcja ta jest włączona, każdy może zobaczyć raport w zakładce "Raporty".
Not authorised Nie zatwierdzono.
No recipients found Nie znaleziono odbiorców.
Click 'Continue' to Run the following Report: Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące raporty.
Click 'Continue' to Delete the following Reports: Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby usunąć następujące raporty.
If enabled scheduled reports can be exported automatically to a specified folder.<br> Therefore a full structured path architecture will be used:<br> Main Folder -> Template Folder (if defined) or Template ID -> Report ID -> Report Jeśli włączona jest możliwość automatycznego eksportu raportów zaplanowanych do określonego folderu.<br> W związku z tym zostanie użyta pełna ustrukturyzowana architektura ścieżki:<br> Główny folder -> Template Folder (jeśli jest zdefiniowany) lub Template ID -> Report ID -> Report ID -> Report.
The Author of this Report Template. Wzór sprawozdania z wywozu
Template Configuration [new] Konfiguracja szablonu [nowa].
Report: <i>None</i> &#160 |_Report: <i>none</i><br><br>.
Sets the default value. Zwraca najniższą wartość