English Vietnamese
Disabled Vô hiệu hóa
Low Thấp
Medium Trung bình
High Cao
Unknown Không xác định
Down Xuống
Up Lên trên
Extra Small Rất nhỏ
Small Nhỏ
Large Lớn
Extra Large Cực lớn
Zoom Phóng to
Default Mặc định
List Danh sách
Tiles Gạch
Tree Cây thân gỗ
Site Trang
Full Đầy đủ
Dashboard Bảng điều khiển
Layout Bố cục