English Vietnamese
Mission Critical Nhiệm vụ quan trọng
Recovering Phục hồi
Triggered Kích hoạt
Triggered (Muted/Acked) Xuống (Tắt / Acked)
Down (Muted/Acked) Xuống (Tắt / Acked)
No Availability Check Không có kiểm tra sẵn có
Warning Ping Cảnh báo Ping
Alert Ping Thông báo Ping
All Monitored Tất cả được theo dõi
Not Up Không lên
Not Up or Triggered Không lên hoặc kích hoạt
Not Up, Triggered or Breached Không lên, kích hoạt hoặc vi phạm
Tiles & Time Gạch & Thời gian
Device Template Mẫu thiết bị
10 Chars 10 ký tự
20 Chars 20 ký tự
30 Chars 30 ký tự
40 Chars 40 ký tự
50 Chars 50 ký tự
75 Chars 75 ký tự