English Vietnamese
[ Refresh Again in <i style="padding:0px !important;margin:0px;" id="timer">%d</i> Seconds ] [Làm mới lại sau <i id="timer">% d</i> giây]
Tree: %s Cây
%d ms % d ms
%0.2d ms % 0,2đ ms
You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold. Bạn sẽ nhận được thông báo mỗi% d phút nếu Thiết bị vượt quá ngưỡng của nó.
%d Month % d tháng
%d Months % d tháng
%d Year % d Năm
Every %d Minutes Mỗi% d Phút
Every %d Hours Mỗi% d giờ
%d Percent Above Average % d Phần trăm trên trung bình