English Vietnamese
Disabled Vô hiệu hóa
Low Thấp
Medium Trung bình
High Cao
Mission Critical Nhiệm vụ quan trọng
Unknown Không xác định
Down Xuống
Recovering Phục hồi
Up Lên trên
Triggered Kích hoạt
Triggered (Muted/Acked) Xuống (Tắt / Acked)
Down (Muted/Acked) Xuống (Tắt / Acked)
No Availability Check Không có kiểm tra sẵn có
Warning Ping Cảnh báo Ping
Alert Ping Thông báo Ping
Extra Small Rất nhỏ
Small Nhỏ
Large Lớn
Extra Large Cực lớn
Zoom Phóng to