English Bulgarian
Idle Празен ход
Running 실행 중
Down Надолу
Up Нагоре
Data Данни
N/A Няма
%d Minutes %d минути
%d Hours %d часа
Disabled Изключен
Not Detected Не е открит
Sites за инжектиране e предната страна на бедрата
Devices Устройства
IP Address IP Адрес
Graphs Графики
Unknown 알려지지 않음
Search Търсене
Default По подразбиране
Go Търси
Clear Изчисти
Export Експортиране