English Bulgarian
The Email body preset for Device Tracking MacWatch Emails. The body can contain any valid html tags. It also supports replacement tags that will be processed when sending an Email. Valid tags include <IP>, <MAC>, <TICKET>, <SITENAME>, <DEVICEIP>, <PORTNAME>, <PORTNUMBER>, <DEVICENAME>. Предварително зададеното тяло за електронна поща за имейли за проследяване на устройства MacWatch. Тялото може да съдържа всички валидни html маркери. Той също така поддържа заместващи маркери, които ще се обработват при изпращане на имейл. Валидните маркери включват <IP> , <MAC> , <TICKET> , <SITENAME> , <DEVICEIP> , <PORTNAME> , <PORTNUMBER> , <DEVICENAME> ,
The Device Tracking scanning function specific to Switches with dot1x enabled. Функцията за сканиране на устройството за проследяване, специфична за превключвателите с разрешена точка1x