English Swedish
Success Lyckades
Syntax or usage error Syntax eller användningsfel
Protocol incompatibility Protokoll oförenlighet
Errors selecting input/output files, dirs Fel som väljer inmatnings- / utdatafiler, dirs
Requested action not supported: an attempt was made to manipulate 64-bit files on a platform that cannot support them; or an option was specified that is supported by the client and not by the server. Den begärda åtgärden stöds inte. Ett försök gjordes för att manipulera 64-bitars filer på en plattform som inte kan stödja dem. eller ett alternativ anges som stöds av klienten och inte av servern.
Error starting client-server protocol Fel kunde starta klient-server protokoll
Daemon unable to append to log-file Daemon kan inte lägga till loggfilen
Error in socket I/O Fel i uttaget I / O
Error in file I/O Fel i fil I / O
Error in rsync protocol data stream Fel i rsync-protokolldataströmmen
Errors with program diagnostics Fel med programdiagnostik
Error in IPC code Fel i IPC-kod
Received SIGUSR1 or SIGINT Mottagde SIGUSR1 eller SIGINT
Some error returned by waitpid() Något fel returnerat av waitpid ()
Error allocating core memory buffers Fel vid tilldelning av kärnminnebuffertar
Partial transfer due to error Delvis överföring på grund av fel
Partial transfer due to vanished source files Delvis överföring på grund av försvunna källfiler
The --max-delete limit stopped deletions Gränsen --max-delete raderade borttagningar
Timeout in data send/receive Timeout i data som skickas / mottas
Timeout waiting for daemon connection Timeout väntar på daemon-anslutning