Context English Bulgarian
Success Готово
Reserved Запазен
Graph Templates Шаблони за графики
Data Queries Автоматизирани данни
Delete Изтрий
Enable Включи
Disable Изключи
Daily Ежедневно
Cancel Отказ
Continue Продължи
All Всички
None Няма
Search Търсене
Exports Експорти
Default По подразбиране
Never Никога
filter: use Go Търси
filter: reset Clear Изчисти
Export Name Име на Експорта
ID ID