English Bulgarian
Unknown error Неизвестна грешка
Connection failed Свързването е неуспешно.
Arguments to use with non-local export methods. rsync should use Аргументи за използване с нелокални методи за износ. rsync трябва да използва
Theme Теми:
Choose which presentation would you want for the html generated pages. If you choose classical presentation; the Graphs will be in a only-one-html page. If you choose tree presentation, the Graph Tree architecture will be kept in the static html pages Изберете коя презентация искате за HTML генерираните страници. Ако изберете класическа презентация; графиките ще бъдат в само една-html страница. Ако изберете дървовидна презентация, архитектурата Tree Tree ще се съхранява в статичните html страници
Every %d Polling Cycles Всеки% d цикъла на гласуване