English Vietnamese
Summary Tóm tắt
Destination IP Destination IP
IP Protocol Giao thức IP
No Limit Không giới hạn
All Tất cả
Flows Flows
Bytes Bytes
Port Cổng
IP Address Địa chỉ IP
Protocol Giao thức
N/A N/A
Source Port Cổng Nguồn
Destination Port Cổng Đích đến
Start Time Thời gian bắt đầu
End Time Thời gian kết thúc
Active Kích hoạt
Flags Cờ
Source Nguồn
Destination Điểm đến
Filter Bộ lọc