English Vietnamese
IP ToS IP ToS
Top %d Top% d
Flows Flows
Resolve IP's Giải quyết các địa chỉ:
Resolve IP Addresses to Domain Names. Giải quyết các địa chỉ:
Sort Field Trường sắp xếp:
Minimum Bytes Byte tối thiểu:
TCP Flags TCP Flags
Dest AS Dest AS
There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server. Có hai phương pháp thu thập hỗ trợ, phương pháp thứ nhất sử dụng các mã nhị phân luồng công cụ kế thừa và phương pháp thứ hai tận dụng máy chủ luồng luồng dựa trên PHP của riêng Cacti.
Every %d Hours Mỗi% d giờ
Every %d Weeks, 2 Mỗi% d Tuần, 2
Interval Interval
Statistical: %s Thống kê
Printed: %s In:
Octets Octets
Unknown (%s) Không xác định
Netflow - %s Luồng mạng -%
%d - %d Bytes %s byte
> %d Bytes %s byte