English Vietnamese
Top %d Top% d
Every %d Hours Mỗi% d giờ
Every %d Weeks, 2 Mỗi% d Tuần, 2
Statistical: %s Thống kê
Printed: %s In:
Unknown (%s) Không xác định
Netflow - %s Luồng mạng -%
%d - %d Bytes %s byte
> %d Bytes %s byte
IP Packet Size Distribution (%%) Phân phối kích thước gói IP (%)
Packets per Flow Distribution (%%) Gói trên mỗi phân phối dòng chảy (%)
Octets per Flow Distribution (%%) Octets trên mỗi phân phối dòng chảy (%)
Flow Time Distribution (%%) Phân phối thời gian lưu lượng (%)
%d Week % d tuần
%d Weeks % d tuần
%d Month % d tháng
%d Months % d tháng
%d Year % d Năm